รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์ ได้รับความเห็นชอบจากมติสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง [ศาสตราจารย์] ในสาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 พฤษภาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 92 คน
รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์ ได้รับความเห็นชอบจากมติสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง [ศาสตราจารย์] ในสาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มช. ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา

ในโอกาสมีมติเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ให้ดำรงตำแหน่ง [ศาสตราจารย์] ในสาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา

ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้กราบบังคมทูลฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นลำดับต่อไป