ประกาศเรื่อง : มาตรการในการจัดการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร์ในช่วงเวลาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 และฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 มีนาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 219 คน
ประกาศเรื่อง : มาตรการในการจัดการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร์ในช่วงเวลาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 และฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศเรื่อง : มาตรการในการจัดการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร์ในช่วงเวลาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 และฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5
PDF ขนาด A4 จำนวน 1 หน้า (download)