คณาจารย์และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยแก่นักเรียนและชุมชนบนพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 มีนาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 167 คน
คณาจารย์และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยแก่นักเรียนและชุมชนบนพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในระหว่างวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาประถมศึกษา ภาษาไทย ศิลปศึกษา และ พลศึกษา พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยแก่นักเรียนและชุมชนบนพื้นที่สูง ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงพื้นที่นิเทศและติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยแก่นักเรียนบนพื้นที่สูงของครู 15 คน จาก 4 โรงเรียน (โรงเรียนบ้านอูตูม โรงเรียนบ้านยางเปา โรงเรียนผีปานเหนือ และโรงเรียนบ้านนาเกียน) และจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 224 คน จากโรงเรียนบ้านอูตูม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่นักเรียนบนพื้นที่สูง ผ่านกิจกรรมการผลิตสื่อ การสันทนาการ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการภาษา ศิลปะ และชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้เรียนบนพื้นที่สูงต่อไป ณ โรงเรียนบ้านอูตูม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่