ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับรางวัล [ช้างทองคำ] ประจำปี 2562 และ เกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มกราคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 260 คน
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับรางวัล [ช้างทองคำ] ประจำปี 2562 และ เกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2562  พิธีมอบรางวัลกองทุนอธิการบดี ในปี 2562 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ศาสตราจารย์” ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ในปีการศึกษา 2562 พิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ ประจำปี 2562 และพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ดีเด่น/ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีฯ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" ประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภทรางวัลอาจารย์ดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นอกจากนี้ ผู้บริหารและอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มช. ยังได้รับมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ ประจำปี 2562 ดังรายนามต่อไปนี้

  • รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนทรี คนเที่ยง
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร
  • รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์
  • อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เขียนงาม
  • อาจารย์ตติยา วงษ์รัตน์
  • อาจารย์อำนาจ เลิศปัญญาธิกุล