นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาดีเด่น ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 ตุลาคม 2562
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 779 คน
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาดีเด่น ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาดีเด่นประจำคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 ซึ่งประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ไข่เกตุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อาจารย์ ดร.ประไพลิน จันทน์หอม อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป และนางสาวกษมาต เมืองแก้ว หัวหน้าหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้แทนนักศึกษาเข้ารับการประเมินและคัดเลือกเป็นนักศึกษาดีเด่นประจำคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อเป็นผู้แทนเข้ารับการประเมินและคัดเลือกเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2562 ต่อไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ดังมีรายนามต่อไปนี้

  1. นักศึกษาดีเด่นประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ได้แก่ นางสาววริศรา ใจแก้ว รหัสประจำตัวนักศึกษา 580210112 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
  2. นักศึกษาพิการดีเด่นประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ได้แก่ นายเกียรติศักดิ์ คงทน รหัสประจำตัวนักศึกษา 600210099 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย