นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62 ร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคการศึกษา 2/2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 ตุลาคม 2562
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 186 คน
 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62 ร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคการศึกษา 2/2562

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด การปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (กระบวนวิชา 100191) ภาคการศึกษา 2/2562 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสามารถรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมของสถานศึกษาและบริบทสถานศึกษา รวมถึงบทบาทหน้าที่ของครูในสถานศึกษา และสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของครูตามที่ได้รับมอบหมายได้ โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง "บุคลิกภาพและการวางตนในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1" โดยอาจารย์ ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว และ การบรรยายเรื่อง "หลักเกณฑ์และภาระงานในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู  โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62 ที่เข้าร่วมการปฐมนิเทศโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่