คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 แก่ครูในสังกัด อบจ.เชียงใหม่ (รอบที่ 2)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 กันยายน 2562
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 398 คน
 คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 แก่ครูในสังกัด อบจ.เชียงใหม่ (รอบที่ 2)

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 โดยการอบรมในวันดังกล่าวนี้เป็นรอบที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ครูได้นำเสนอผลการออกแบบการจัดการเรียนรู้แก่คณะวิทยากร ซึ่งประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร อาจารย์ ดร.สุนีย์  เงินยวง อาจารย์ ดร.ภักดีกุล รัตนา อาจารย์ ดร. วิชญา ผิวคำ และ ดร.สุระศักดิ์  เมาเทือก แล้วนำข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับใช้ต่อไป ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ ครูที่เข้ารับการอบรมเป็นครูจากโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านศาลา โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย และ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ซึ่งเป็นครูระดับประถมศึกษา 34 คน ครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 28  คน และ ครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 8 คน