หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรอบรมบุคลิกภาพและการสมาคม หลักสูตรผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น ปภ.เชียงใหม่ รุ่นที่ 4

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 สิงหาคม 2562
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 451 คน
หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรอบรมบุคลิกภาพและการสมาคม หลักสูตรผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น ปภ.เชียงใหม่ รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ ได้รับเชิญจากวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "บุคลิกภาพและการสมาคมของผู้บริหาร" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น รุ่นที่ 4 (1/2562) โดยมีบุคลากรเข้าอบรม 26 คน จากจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง น่าน แม่ฮ่องสอน และตราด ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่