ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุด มช.

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 กันยายน 2562
โดย : ผู้จัดการเว็บไซต์

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุด มช.
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 อาจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสนับสนุนยุทธศาสตร์ นำเจ้าหน้าที่ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 10 คน เข้าศึกษาดูงาน ...