หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ จัดโครงการ International Students Forum แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา มช. และ ม.ชิบะ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 กันยายน 2562
โดย : ผู้จัดการเว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ จัดโครงการ International Students Forum แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา มช. และ ม.ชิบะ
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ จัดโครงการพัฒนานักศึกษา "International Students Forum" ให้กับนักศึกษาที่เรีย...