อาจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์e

อาจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสนับสนุนยุทธศาสตร์

โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ห้องทำงาน : ห้องรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสนับสนุนยุทธศาสตร์
วิชาที่สอน : คณิตศาสตร์