ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์e

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์

รองคณบดี

โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ห้องทำงาน : ห้องรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสนับสนุนยุทธศาสตร์
วิชาที่สอน : คณิตศาสตร์