ค่านิยม : ED-CMU

คณะศึกษาศาสตร์ร่วมขับเคลื่อนการบริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนำค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร E-CMU มาเป็นค่านิยมขององค์กร เป็น ED-CMU โดยมีจุดเน้นที่การมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา และร่วมพัฒนาด้วยพลังที่สร้างสรรค์ มีรายละเอียดดังนี้

  • มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา (Educational Excellence: E) หมายถึง การพัฒนาการจัดการศึกษาทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ ผ่านการผลิตและพัฒนาครูโดยใช้ศาสตร์การสอนแนวใหม่
  • ร่วมพัฒนาด้วยพลังสร้างสรรค์ (Dynamic Development: D) หมายถึง บุคลากรสายวิชาการ สายปฏิบัติการ นักศึกษา นักเรียน ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในพัฒนาการจัดการศึกษาด้วยพลังที่สร้างสรรค์
  • ผูกพัน รับใช้สังคม (Community Engagement: C) หมายถึง การที่บุคลากรทุกคนมีความผูกพันต้องการให้คณะเป็นสถาบันชั้นนำ มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงการทำงานร่วมกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันการศึกษาอื่นและหน่วยงานทางการศึกษาด้วยจิตสำนึกที่รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
  • สร้างค่านิยมด้วยหลักธรรม (Morality: M) หมายถึง การทำงานที่ยึดหลักธรรมมาภิบาล มีคุณธรรมมีจิตสำนึกเพื่อส่วนกลาง รวมถึงผลิตและพัฒนาครูให้มีจิตวิญญาณ อุดมการณ์และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
  • รวมเป็นหนึ่งเดียว (Unity: U) หมายถึง การทำงานที่ร่วมแรง ร่วมใจ ทำงานเป็นทีม เพื่อความสำเร็จของงานและความมั่นคงของคณะ