พันธกิจ/วัตถุประสงค์/ปณิธาน/ปรัชญา/วิสัยทัศน์/สมรรถนะหลักของคณะ

พันธกิจของคณะศึกษาศาสตร์

 1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาขาศึกษาศาสตร์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล
 2. ผลิตและถ่ายทอดงานวิจัยด้านนวัตกรรมการสอนและองค์ความรู้ในศาสตร์ทางการศึกษาเพื่อช่วยแก้ปัญหาการศึกษาของท้องถิ่นและประเทศ
 3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันการศึกษาระดับท้องถิ่นและประเทศ
 4. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นล้านนาและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู
 5. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่เน้นความโปร่งใสและใช้แนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 6. ดำเนินงานโรงเรียนสาธิตฯ ให้มีความเป็นเลิศเพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะฯ ไปพร้อมกับการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณภาพและเป็นพลเมืองโลกที่ดีบนพื้นฐานความเป็นไทยและเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม

-----------------------

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามรถ ในการสื่อสาร มีสุขภาพดี เป็นความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาเพื่อตอบความต้องการของสังคม และเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
 2. เพื่อผลิตและพัฒนางานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรให้ได้นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การจัดการความรู้ การพัฒนางานและการพัฒนาทางสังคม
 3. เพื่อบริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนและสังคม ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับชุมชน ระดับชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ศิษย์เก่า ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
 4. เพื่อทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและท้องถิ่นล้านนา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 5. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพทางวิชาการและงานวิจัยร่วมกับสถาบันวิชาการต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน เอเชียและนานาประเทศ
 6. เพื่อบริหารองค์กรที่เน้นความรับผิดชอบในการทำงานตามหลักนิติธรรม คุณธรรม โปร่งใสมีส่วนร่วมและตรวจสอบได้ วางแผนและจัดสรรงบประมาณในการใช้จ่ายตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 7. เพื่อดำเนินงานโรงเรียนสาธิตฯ ให้สนับสนุนวัตถุประสงค์ข้อ 1 – 6 และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ

-----------------------

ปณิธาน

 1. คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นในการสร้างบัณฑิตทางการศึกษาทุกระดับให้เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณธรรมและมีความเป็นเลิศทั้งทางศาสตร์และศิลป์
 2. คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศาสตร์ทางด้านการศึกษา โดยใช้กระบวนการศึกษาวิจัยในการทำความรู้ที่มีอยู่ให้กระจ่าง และแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนำ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
 3. คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคม โดยการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน รวมทั้งการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

-----------------------

ปรัชญา
     การพัฒนามนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างผสมกลมกลืนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนพื้นฐานทาง วัฒนธรรมและจริยธรรมของแต่ละสังคมจะเกิดขึ้นได้โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ องค์ความรู้ ทางการศึกษาซึ่งประกอบด้วยศาสตร์และศิลป์ทั้งที่มีอยู่แล้วและต้องแสวงหาใหม่นั้น คณะศึกษาศาสตร์จักต้องนำ ไปใช้ในการสร้างครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพสูงขึ้น สามารถนำสังคมให้พัฒนาสู่สังคมแห่งปัญญา อันจะช่วยพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน

-----------------------

วิสัยทัศน์
     “สถาบันชั้นนำในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์การสอนแนวใหม่”

-----------------------

สมรรถนะหลักของคณะศึกษาศาสตร์

 • CC1 : บุคลากรสายวิชาการมีความรู้ความสามารถในด้านศาสตร์การสอน
 • CC2 : บุคลากรสายวิชาการมีทักษะและเทคนิคในการให้บริการวิชาการครอบคลุมทุกระดับการศึกษา
 • CC3 : บุคลากรสายวิชาการมีสมรรถนะในการทำวิจัยทางด้านการศึกษาในหลากหลายบริบท
 • CC4 : บุคลากรสายสนับสนุนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรองค์กร