กิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในวาระครบรอบ 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


กิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในวาระครบรอบ 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


หลักการและเหตุผล
เนื่องในโอกาสที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะครบรอบ 55 ปีแห่งการสถาปนาในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นั้น เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างการรับรู้แก่บุคคลทั่วไป รวมถึงนักเรียนนักศึกษาและศิษย์เก่า จำเป็นจะต้องมีตราสัญลักษณ์เพื่อใช้ในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ ตามสื่อต่างๆ ของคณะ ไม่ว่าจะเป็นสื่อ ออนไลน์ หรือ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ รวมถึงวีดิทัศน์แนะนำคณะ ด้วยเหตุนี้ หน่วยประชาสัมพันธ์จึงมีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ขึ้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อจัดทำตราสัญลักษณ์ (Logo) สำหรับใช้สื่อสารสร้างการรับรู้ ในวาระครบรอบ 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในวาระครบรอบ 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 3. เพื่อเป็นการนำเสนอรูปแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในวาระครบรอบ 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 4. เพื่อเป็นเวทีให้ผู้มีความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางความคิดสู่สาธารณะ


คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

 • นักเรียน นักศึกษา นิติบุคคล บริษัท และบุคลทั่วไป (ไม่จำกัดอายุ เพศ วัย วุฒิการศึกษา)
 • ผู้เข้าประกวดต้องไม่เป็นบุคคลในคณะกรรมการจัดงาน คณะกรรมการตัดสิน และคณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปแบบและเงื่อนไขการส่งผลงาน

 1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 คนสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ผลงาน และผู้ส่งผลงาน เข้าประกวดที่มีผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้ชนะการประกวดมากกว่า 1 รางวัล จะได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุด เพียงรางวัลเดียว
 2. ตราสัญลักษณ์ต้องเป็นภาพที่ออกแบบสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมกราฟฟิกจากคอมพิวเตอร์โดยใช้ โปรแกรมใดออกแบบก็ได้ ไม่จำกัดเทคนิค
  • ไฟล์ดิจิทัลต้นฉบับของโปรแกรมในรูปแบบนามสกุล Adobe Illustrator Artwork (AI) ที่สามารถปรับแก้ได้
  • ไฟล์ภาพในรูปแบบนามสกุล JPEG หรือ TIFF หรือ PNG โดยมีรายละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI และขนาดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล ซึ่งสามารถพิมพ์ลงบนกระดาษ A4 ได้อย่างคมชัดและ สมจริง
 3. ตราสัญลักษณ์ 1 ผลงานจะต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  • มีข้อความภาษาไทย “55 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” และ ข้อความ ภาษาอังกฤษ “55th Anniversary, Faculty of Education, CMU”
  • มีตราสัญลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ มช. ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ
  • มีสีประจำคณะ “สีฟ้า รหัส Hex #43c7f4” ประกอบอยู่ในสัญลักษณ์ ไม่น้อยกว่า 50% ของพื้นที่ทั้งหมด
 4. ต้องเขียนคำอธิบายแนวคิดและความหมายของตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ส่งเป็นไฟล์ นามสกุล .pdf ส่งมาพร้อมกับผลงาน
 5. ผลงานประกวดทุกชิ้นต้องระบุชื่อ FONT ตัวอักษร ซึ่งจะต้องเป็น FONT ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้อง หรือประดิษฐ์ขึ้นใหม่ก็ได้
 6. ลายเส้น สี องค์ประกอบของตราสัญลักษณ์ เมื่อมาประกอบกันต้องสร้างการรับรู้ถึง โอกาสวาระ ครบรอบ 55 ปี และสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็น “สถาบันชั้นนำในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้จัดการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม”


การสมัครส่งผลงาน

 • สมัครและส่งผลงานได้ที่ edu@cmu.ac.th โดยระบุ หัวข้อว่า “ประกวดตราสัญลักษณ์ 55 ปี - ชื่อและนามสกุลของผู้ส่งผลงาน” พร้อมแนบไฟล์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 • สิ้นสุดการรับผลงาน วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ภายในเวลา 23.59 น.
 • ประกาศรายชื่อและจำนวนผลงาน ภายในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศผล ภายในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ทางหน้าเพจ Facebook และ เว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด

 1. ต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบขึ้นมาใหม่ มิได้ทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ หรือดัดแปลงตราสัญลักษณ์ของผู้อื่นอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น ปรากฏอยู่ในชิ้นงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และผลงานนั้นไม่เคยได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อนทั้งนี้ หากพบว่าผู้ส่งผลงานไม่ปฏิบัติให้เป็นไปหลักเกณฑ์และเงื่อนไข คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับ พิจารณา หรือเพิกถอนผลการพิจารณาผลงาน
 2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์หรือการที่เนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้า ประกวดมีลักษณะเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย หากมีข้อพิพาททางกฎหมายไม่ว่าในกรณีใด ให้ถือเป็นความ รับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
 3. ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่เพียงผู้เดียว และคณะกรรมการฯ สามารถใช้สิทธิ์ใน การปรับแก้หรือดัดแปลงผลงานเพื่อนำไปใช้งานจริงต่อไป โดยผลงานที่ชนะการประกวด จะได้ถูกใช้เป็นตราสัญลักษณ์ (Logo) วาระครบรอบ 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 4. การพิจารณาผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้และหากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผลงานที่ได้รับ รางวัลขาดคุณสมบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คณะกรรมการจะเพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัลที่รับไปแล้ว ทั้งหมด
 5. คณะกรรมการจัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ วาระครบรอบ 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดส่งผลงานคืนผู้เข้าประกวดในทุกกรณี และเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัล Popular Vote ขวัญใจชาวศึกษา จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร


หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

 • รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะถูกคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในวาระครบรอบ 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รางวัล Popular Vote ขวัญใจชาวศึกษา จะมาจากผลงานที่ได้รับคะแนนโหวตมากที่สุด โดยผู้ที่เข้าโหวตจะต้องเป็น อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาปัจจุบัน ของคณะศึกษาศาสตร์ และทำการโหวตผ่านระบบที่ทางคณะจัดทำขึ้น ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 เวลา 23.59 น. (รวม 7 วัน)


ติดต่อสอบถาม
หน่วยประชาสัมพันธ์ งานบริหารทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-94-4272 Facebook: https://www.facebook.com/edu.cmu.ac.th (ในวันและเวลาราชการ)

หมายเหตุ

 • ผู้ที่ได้รับรางวัล สามารถติดต่อรับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ภายในเดือนธันวาคม 2565
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
 • จะไม่ส่งคืนผลงานให้เจ้าของผลงานไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 


เอกสารดาวน์โหลด
1. โปสเตอร์กิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (download)
2. ใบสมัครกิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (download)
3. กฏกติกาการประกวด Logo 55 ปี (download)