ตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 55 ปี

เนื่องในโอกาสที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 55 ปีแห่งการสถาปนาในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 คณะฯ ได้จัดให้มีการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์และได้คัดเลือกตราสัญลักษณ์ 55 ปี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่านสามารถนำตราสัญลักษณ์ 55 ปี ดังกล่าวไปใช้ได้

ขยายใหญ่

ขยายใหญ่

ขยายใหญ่

ขยายใหญ่

ขยายใหญ่

ขยายใหญ่

ขยายใหญ่

ขยายใหญ่

ขยายใหญ่
ดาวน์โหลดทั้งหมด


Power Point Template


ขยายใหญ่

ขยายใหญ่
Template 1


ขยายใหญ่

ขยายใหญ่
Template 1


Zoom Background


ขยายใหญ่
Background 1


ขยายใหญ่
Background 2


Video Title


ขยายใหญ่
Video Thai 1


ขยายใหญ่
Video Thai 2


ขยายใหญ่
Video English 3


ขยายใหญ่
Video English 4