คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมกับ มูลนิธิคีนันฯ และเชฟร่อน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Content Analysis and UTOP Review

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 สิงหาคม 2562
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 81 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมกับ มูลนิธิคีนันฯ และเชฟร่อน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Content Analysis and UTOP Review

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Content Analysis and UTOP Review” เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการดำเนินโครงการ “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ในระยะสิ้นสุดโครงการ (Endline Evaluation) โดยความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างองค์กร Management Systems International ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการติดตามและประเมินผลจากประเทศสหรัฐอเมริกา คณะอาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายทางวิชาการภายใต้โครงการฯ ทั้งสิ้น 16 สถาบัน ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2562 จากโรงเรียนและวิทยาลัยเทคนิคใน 58 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจาก 16 สถาบัน ณ ห้องประชุม 45 ปี อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่