คณะศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรสัมมนาหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้สู่นวัตกรรมการศึกษา”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 กรกฎาคม 2565
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 93 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรสัมมนาหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้สู่นวัตกรรมการศึกษา”

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง  อินทะเนตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิระ  สมนาม  อาจารย์ ดร.พิมพ์พธู  สุตานันต์ อาจารย์ ดร.ชัยณรงค์  จารุพงศ์พัฒนะ และ ดร.สุระศักดิ์  เมาเทือก ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นวิทยากรการอบรมสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้สู่นวัตกรรมการศึกษา” ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการนำนวัตกรรมการศึกษาที่ใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ภายใต้แนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อความยั่งยืนในการยกระดับสมรรถนะหลักสำคัญของผู้เรียนสู่แผนชาติ 20 ปี มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาด้านการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก โรงเรียนบ้านศาลา โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก และ โรงเรียนแม่อาย เข้าร่วมการสัมมนา ณ โรงเรียนบ้านศาลา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่