ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ แก่คณาจารย์ที่ทำงานด้านวิเทศสัมพันธ์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 มิถุนายน 2565
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 78 คน
ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ แก่คณาจารย์ที่ทำงานด้านวิเทศสัมพันธ์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 องศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญให้บรรยายและแบ่งปันประสบการณ์ในหัวข้อ “การประชาสัมพันธ์ทึ่มีประสิทธิภาพของงานวิเทศสัมพันธ์” ในโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ให้มีประสิทธิภาพ จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา โดยมีคณาจารย์ที่ทำงานด้านวิเทศสัมพันธ์จากหลากหลายจังหวัด จำนวน 65 คน  เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว