โครงการสัมมนาทางวิชาการภาคภาษาอังกฤษ (International Education Talk) ครั้งที่ 2 หัวข้อ “European Studies”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 กุมภาพันธ์ 2564
โดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 35 คน
โครงการสัมมนาทางวิชาการภาคภาษาอังกฤษ (International Education Talk) ครั้งที่ 2 หัวข้อ “European Studies”

วันที่ 27 มกราคม 2564 หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษรี เพ่งเล็งดี ผู้ช่วยคณบดี และ อาจารย์ ดร.ภักดีกุล รัตนา ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย Mr.Charles Christopher Mangum จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการภาคภาษาอังกฤษ (International Education Talk) ครั้งที่ 2 หัวข้อ “European Studies” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านการรับฟังการสัมมนาทางวิชาการภาคภาษาอังกฤษในหัวข้อต่าง ๆ จากคณาจารย์ที่มีประสบการณ์การศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ และจากวิทยากรรับเชิญชาวต่างประเทศ ในการนี้ คณะฯ ได้เชิญ Assistant Professor Traci Morachnick จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งสำเร็จการศึกษาจาก Bank Street College of Education ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญ