สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเทศน์มหาชาติ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2563 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 ธันวาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 243 คน
สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเทศน์มหาชาติ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2563 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในงานเทศน์มหาชาติเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

งานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมี สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง หัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี ทิพยมณฑล รองหัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐภูมิ วรรณไพศาล หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงศ์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก-โท-ตรี วิชาเอกสังคมศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคลากร

การจัดกิจกรรมสำคัญนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการดำเนินงาน ได้แก่ พระครูสุตกัลยาณกิจ (จำลอง กลฺยาณสิริ) เจ้าอาวาสวัดบ้านดงหลวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน รองศาสตราจารย์ รวีโรจน์ ศรีคำภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นวัชโรจน์ อินเต็ม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ นายนิติกร แก้ปัญญา นางสาวเตชินี ทิมเจริญ นายกรวิชญ์ จิตวิบูลย์ รวมทั้ง หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสัสดีจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น ทั้งยังมีภาคประชาชน ได้แก่ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาเชียงใหม่ โดย นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกสมาคมฯ ได้ร่วมกันจัดงานเทศน์มหาชาติ เพื่อเป็นการจรรโลงมรดกทางวัฒนธรรมที่สูงค่า ให้อยู่คู่กับพระพุทธศาสนา และอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี 

ในการนี้ การจัดงานดังกล่าวได้รับความเมตตาจาก พระเทพสิงหวราจารย์ (โสภณ โสภโณ) ดร. เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่  และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้กล่าวสัมโมทนียกถา นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถวายใบประกาศเกียรติคุณแด่พระเถรานุเถระที่สร้างคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สังคม ประเทศชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งมอบใบประกาศให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมงานเทศน์มหาชาติด้วยดีเสมอมา

ด้วยพลานุภาพมหาบุญกุศลแห่งการจัดงานเทศน์มหาชาติในครั้งนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลก ประกอบกับอานิสงส์แห่งผลบุญของท่านที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพงานเทศน์มหาชาติในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสพแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ โภคสมบัติ ปัญญาสมบัติ บริวารสมบัติ มีกิจการเจริญรุ่งเรือง เจริญด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ ร่มเย็นเป็นสุขอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนา ปรารถนาสิ่งใดโดยชอบ ประกอบในทางธรรม ขอให้สำเร็จสมความปรารถนา หน้าที่การงานก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคาพยาธิมาเบียดเบียนตลอดกาลนานเทอญ ขอโมทนาสาธุบุญกุศลในการนี้แด่ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1ZEYQfREhQn9Aa4mbc81f96eUzE5LieyR?usp=sharing