ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย กาศวิบูลย์ ได้รับความเห็นชอบจากมติสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง [รองศาสตราจารย์] ในสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 พฤษภาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 89 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย กาศวิบูลย์ ได้รับความเห็นชอบจากมติสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง [รองศาสตราจารย์] ในสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มช. ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย กาศวิบูลย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้

ในโอกาสมีมติเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ให้ดำรงตำแหน่ง [รองศาสตราจารย์] ในสาขาวิชา
คณิตศาสตรศึกษา