คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มช. ร่วมประชุมหารือหัวข้อ กระบวนทัศน์การศึกษาไทยในโลกหลังโควิด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 พฤษภาคม 2563
โดย : หน่วยบริการวิชาการ
ผู้เข้าชม : 235 คน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มช. ร่วมประชุมหารือหัวข้อ กระบวนทัศน์การศึกษาไทยในโลกหลังโควิด

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมหารือ หัวข้อ "กระบวนทัศน์การศึกษาไทยในโลกหลังโควิด" โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตทุกแห่ง โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เป็นประธาน โดยเป็นการประชุมผ่านระบบ VDO Conference - ZOOM Clound Meetings เพื่อประชุมปรับกระบวนทัศน์การศึกษาไทยในโลกหลังสถานการณ์วิกฤตโควิด - 19 ภายใต้แนวคิด "โลกเปลี่ยน คนปรับ เตรียมคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในโลกหลังโควิด - 19" ที่ระบบ Online Education จะมีบทบาทมากขึ้นภายใต้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป และสถาบันอุดมศึกษาจะปรับบทบาทหน้าที่ของตนอย่างไร  ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่