สาขาวิชาพลศึกษา จัดโครงการ [การส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ]

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 มีนาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 353 คน
สาขาวิชาพลศึกษา จัดโครงการ [การส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ]

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ "การส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ" จัดโดยสาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมหลักโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ ในหัวข้อ "อยากสุขภาพดี คุณพี่ต้องกินอย่างไร" โดย รองศาสตราจารย์ นพ.จักรกริช กล้าผจญ กิจกรรมอาหารกับสุขภาพผู้สูงอายุ ในหัวข้อ "กินให้ดี มีให้ดู กูรูมาเอง" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริกร สันติโรจนกุล การวัดและประเมินผลสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ ในหัวข้อ "ใครจะแข็ง ใครจะแรง จะแซงทางไหน เรามีคำตอบ" โดย อาจารย์ ดร.สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์ และ กิจกรรมทางกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดย นายก้องอุดมพนธ์ สุต๋า หัวข้อ "มายืด มาเหยียด มานวดผ่อนคลาย สบายๆ ไทยแลนค์" โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมการอบรมจำนวน 100 คนมี จากท้องที่ต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุจากชุมชนเมืองลัง ชมรมอนุรักษ์ตั๋วเมือง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มผู้สูงอายุตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนแม่เหี่ยะ กลุ่มผู้สูงอายุจากเทศบาลสุเทพ และกลุ่มผู้สูงอายุโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกิจกรรมทางกายและการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองพร้อมทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้อง EB 9206 อาคารศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมทางกาย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่