คณะศึกษาศาสตร์ มช. จับมือ มร.ช. และ มพ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) เครือข่ายภาคเหนือตอนบน รุ่นที่ 3 (พื้นที่เชียงราย-พะเยา)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 ตุลาคม 2562
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 235 คน
 คณะศึกษาศาสตร์ มช. จับมือ มร.ช. และ มพ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) เครือข่ายภาคเหนือตอนบน รุ่นที่ 3 (พื้นที่เชียงราย-พะเยา)

ในระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) สำหรับครูรุ่นที่ 3 ที่บรรจุในปี พ.ศ.2561 ของเครือข่ายภาคเหนือตอนบน (รอบที่ 1) ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย และพะเยา เพื่อให้ครูผู้เข้ารับการอบรมมีแนวทางในการสร้างนวัตกรรมและสร้างห้องเรียนที่สอดคล้องกับบริบทศตวรรษที่ 21 สามารถบูรณาการภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ในสาระวิชา อีกทั้งสามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบทในสถานศึกษาและชุมชน สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีครูเข้าร่วมการอบรม จำนวน 70 คน ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ภาพถ่ายเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1T0Zae0a43rym446TOKhIxLvaLpfE45Nl?usp=sharing