คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการ Exchange Student Review 2019

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 กันยายน 2562
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 1021 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการ Exchange Student Review 2019

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี คนเที่ยง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ Exchange Student Review 2019 จัดโดยหน่วยวิเทศสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ได้ไปแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ ได้เผยแพร่ประสบการณ์และความรู้ที่ได้จากการไปแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาคณะฯ กระตือรือร้นและสนใจที่จะสมัครรับทุนศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ต่างประเทศกันมากขึ้น ณ ห้อง 4210 อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเล่าประสบการณ์และความรู้จากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ รวมถึงตอบข้อซักถาม โดย

  1. นายภานุเดช นามสาย นักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Kanda University of International Studies ประเทศญี่ปุ่น
  2. นางสาวจาริกา หมื่นทิ นักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Universiti Malaysia Terengganu ประเทศมาเลเซีย
  3. นางสาวชัชฎาภรณ์ สุดสาย นักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Universiti Malaysia Sabah ประเทศมาเลเซีย
  4. นางสาวเมธาวี จันทบุรี และ นางสาวรัตนาวลี จันทร์ฉ่อง นักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น (ทุน Twin College Envoys Program : TWINCLE)
  5. นางสาวปราณปริยา กันนา และ นางสาวปวิชญา เป็งแดง นักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น (ทุน The Asia-America Cultural Exchange Program)

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม การตอบปัญหาชิงรางวัล การประชาสัมพันธ์กิจกรรมน่าสนใจของคณะฯ ได้แก่ การสอบขึ้นบัญชีเพื่อสมัครรับทุนศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ / Buddy Program และช่องทางการติดตามข่าวสารที่น่าสนใจของหน่วยวิเทศสัมพันธ์ อีกด้วย