หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษา นำนักศึกษาจัดโครงการอบรมความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 สิงหาคม 2562
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 118 คน
หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษา นำนักศึกษาจัดโครงการอบรมความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ นำนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจศึกษา จำนวน 24 คน ลงพื้นที่จัด "โครงการอบรมความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน" ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 ห้อง 71 คน ณ โรงเรียนหางดงรักษฎร์อุปถัมภ์ โดยมีนางสาวอิริยา วงษ์พันธ์ เป็นประธานนักศึกษาผู้ดำเนินโครงการอบรม โดยมีฐานให้ความรู้ด้านอาชีพ 4 ฐาน ได้แก่ ฐานความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดย นางสาวกฤติยากรณ์ หงษ์อินทร์ และทีมงาน ฐานการระบายสีวาดภาพ เครื่องปั่นดินเผาเหมืองกุง โดย นายวชิระ สีจันทร์ ฐานการทำขนมทองม้วนทองพับ โดย นางวันเพ็ญ ชัยวงค์ และฐานการทำธุรกิจสีเขียว (Green Business) และ ความรู้เรื่องการใช้เงิน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ นางสาวสุทธิกานต์ ใจสำราญ และ นางสาวพิชญา ติ๊บหน่อ