นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ร่วมการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 กระบวนวิชา 100589 ภาคการศึกษาที่ 1/2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 สิงหาคม 2562
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 198 คน
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ร่วมการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 กระบวนวิชา 100589 ภาคการศึกษาที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 กระบวนวิชา 100589 ภาคการศึกษาที่ 1/2562 จัดโดยหน่วยพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู เพื่อให้นักศึกษาสามารถรู้และเข้าใจในบริบทของสถานศึกษาและบทบาทหน้าที่ของครู อีกทั้งพัฒนาทักษะและเจตคติก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง “การควบคุมชั้นเรียนแบบสร้างสรรค์” โดย คุณครูนิภาพร ปุ๊ดหน้อย ครูโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ และ การบรรยายเรื่อง "สรุปการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ครึ่งแรก" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบการปฏิบัติงานวิชาชีพครู