คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 สิงหาคม 2562
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 495 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษา พร้อมทั้งแนะนำคณะศึกษาศาสตร์ ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์สาขาวิชาต่างๆ ในกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับทราบถึงการบริหารงานของคณะฯ การจัดการศึกษา ระบบการเรียนการสอน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่นักศึกษาควรทราบ รวมถึงคำแนะนำทางการศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร และทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมศึกษาสัมพันธ์ อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมในงานประกอบด้วย การแนะนำหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน และกิจกรรมในระดับบัณฑิตศึกษา และการบรรยายเรื่อง “การศึกษาช่วยพัฒนาประชาคมสู่การเป็นพลเมืองโลก” โดย อาจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย จากนั้นนักศึกษาแยกย้ายเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละสาขาวิชา