คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 กันยายน 2562
โดย : ผู้จัดการเว็บไซต์

คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 หน่วยบุคคล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้...