English


ข่าวนักศึกษา
เปิดอ่านทั้งหมด


นศ. สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 5 นำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน และ มอบลำโพงเคลื่อนที่แก่สาขาวิชา

อ่านเพิ่มเติม »

สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มมส.

อ่านเพิ่มเติม »

สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา ร่วมสัมมนาวิชาการวิจัย การวัด และประเมินผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์
เปิดอ่านทั้งหมด


หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรอบรมนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม »

ศูนย์สันติศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการวันครอบครัวชาวศูนย์ฯ ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม »

สาขาวิชาพลศึกษาร่วมกับชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันขั้นพื้นฐาน

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวผู้บริหาร
เปิดอ่านทั้งหมด


ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมการประชุม 2018 Southeast-Asia Education and Humanity Deans’ Forum

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ นศ. จากมหาวิทยาลัยชิบะ เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ นศ. คณะ

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมงานสัมมนาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา TWINCLE program ASEAN Consortium ณ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดอ่านข่าวเก่าขอเจินจวนเจ้าปี้นายน้อง บุคลากร อาจ๋าน นุ่งผ้าเมือง-ผ้าซิ่นทุกวันศุกร์ เริ่มมีนาคม ๒๕๖๑ - อ่าน 104
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี ชิงเงินรางวัลรวม 17,000 บาท - อ่าน 393
การประชุมวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 “50 ปี ศึกษาศาสตร์ สู่ศาสตร์การสอนแนวใหม่” - อ่าน 729
ประกาศใช้ตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 2049
รายงานสรุปผลการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560 และ รายงานสรุปผลการแข่งขันโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 สำหรับนักศึกษารหัส 55 ที่สำเร็จการศึกษา - อ่าน 838
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 10 - อ่าน 79
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 9 - อ่าน 92
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 8 - อ่าน 100
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 7 - อ่าน 97
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 6 - อ่าน 114
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 5 - อ่าน 119
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 4 - อ่าน 108
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3 - อ่าน 149
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 - อ่าน 179
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 - อ่าน 326
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา - อ่าน 110
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป สังกัดหน่วยสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ - อ่าน 321
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์ - อ่าน 462
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา - อ่าน 111
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา - อ่าน 134
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคาว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) - อ่าน 154
รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา - อ่าน 118
ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน - อ่าน 181
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาประถมศึกษา - อ่าน 188
ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน - อ่าน 306
ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมศาสตร์การศึกษา - อ่าน 398
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาประถมศึกษา - อ่าน 394
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน - อ่าน 404
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมศาสตร์การศึกษา - อ่าน 459

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ

ประวัติ่คณะศึกษาศาสตร์

อัตลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์

ค่านิยมองค์กร

โครงสร้างคณะ

โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการบริหารคณะ

ผู้บริหารคณะ

หัวหน้าภาควิชา

หัวหน้าสาขาวิชา

หัวหน้างาน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ

ข้อมูลสารสนเทศบุคลากร

ระเบียบ ข้อบังคับ งานบุคคล

ระบบสารสนเทศ CMU-MIS

ระบบสารสนเทศ EDU-MIS

อีเมล์ @cmu.ac.th

สำนักงานประกันสังคม

กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
รายงานประจำปี
เปิดอ่านทั้งหมด


...

รายงานประจำปี พ.ศ. 2557 988