ข่าวนักศึกษา
เปิดอ่านทั้งหมด


หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างจิตสำนึกวิชาชีพครู 2

อ่านเพิ่มเติม »

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค ในการประกวดสุนทรพจน์ชิงถ้วยพระราชทานฯ

อ่านเพิ่มเติม »

พิธีไหว้ครูคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์
เปิดอ่านทั้งหมด


คณะศึกษาศาสตร์ มช. ต้อนรับคณาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยบูรพา ในโอกาสเข้าเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนหัวข้อการทำวิจัย

อ่านเพิ่มเติม »

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 ธันวา

อ่านเพิ่มเติม »

คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา ปีการศึกษา 2558

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวผู้บริหาร
เปิดอ่านทั้งหมด


คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน ครบรอบ 10 ปี

อ่านเพิ่มเติม »

คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงานคืนสู่เหย้าคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2558

อ่านเพิ่มเติม »

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะอาคันตุกะจากสมาคมการศึกษาเอกชน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดอ่านข่าวเก่าประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านพัสดุ) จำนวน 1 อัตรา - อ่าน 0
รายงานผลการปฏิบัติงาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี (24 มิถุนายน 2556 – วันที่ 23 ธันวาคม 2557) - อ่าน 59
มช.ประกาศเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภายในเป็น 5 หลัก เริ่ม 10 สิงหาคม 2558 - อ่าน 161
ลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่ เริ่ม 10 ส.ค. นี้ - อ่าน 168
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พศิน แตงจวง ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ - อ่าน 271
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์บุญรอด โชติวชิรา ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ - อ่าน 509
แนะนำบุคลากรใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 596
ขอแสดงความยินดีที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน - อ่าน 243
แบบฟอร์มแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ : เพื่อยื่นขอประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ - อ่าน 309
กิจกรรมคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบัณฑิตสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้ง 22 (ตักสิลามหาสารคามเกมส์) - อ่าน 4
ขอให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2558 - อ่าน 63
แจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 - อ่าน 150
ประกาศถึงนักศึกษา : กระบวนวิชา 100308 จะเปิดสอนในภาคเรียนที่ 2/2558 - อ่าน 145
ปฎิทินกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 - อ่าน 736
ปฎิทินกิจกรรมและกำหนดการต่างๆ สำหรับนักศึกษา ป.ตรี คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 - อ่าน 539
ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการ "ภาษาและวัฒนธรรมไทยสร้างคนดี" - อ่าน 603
ตารางสอบประจำภาคการศึกษาที่ 3/2557 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 195
กำหนดวันพ้นสภานภาพนักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียนและมิได้ลาพักการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 - อ่าน 172
แจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 - อ่าน 178
สวัสดีนักศึกษา - อ่าน 175
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559 - อ่าน 4
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.) ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยด้านมนุษย์ศาสตร์และศิลปกรรม เข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือก - อ่าน 14
ชี้แจงแนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยจากงบแผ่นดิน ประจำปี 2560 - อ่าน 63
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม เรื่อง “โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา” - อ่าน 1713
เชิญยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามมติคณะรัฐมนตรี (โครงการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน) - อ่าน 152
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่)" ปีงบประมาณ 2558 รุ่นที่ 10 - อ่าน 198
แนวทางการสมัครรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ - อ่าน 238
ประกาศ มช. : เรื่องแนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ - อ่าน 177
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะฯ ครั้งที่ 17 - อ่าน 1487
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/สายปฏิบัติ - อ่าน 68
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ - อ่าน 67
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย พ.ศ.2557 - อ่าน 128
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2559 - อ่าน 106
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การกำหนดเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานบริหารของตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น พ.ศ.2558 - อ่าน 184
การพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อรับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" ประจำปี 2558 - อ่าน 177
แนวทางและขั้นตอนการเบิกทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้รับทุนสามารถเบิกทุนได้ตามที่จ่ายจริง - อ่าน 134
แนวทางการเรียกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ซึ่งผู้รับบำนาญพิเศษในฐานะทายาทได้รับไปเกินสิทธิส่งคืนคลัง - อ่าน 164
แจ้งเวียน กฏ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้เงินเดือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 - อ่าน 160
เชิญเข้าร่วมการประชุม International Graduate Research Conference 2015 - อ่าน 225
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านโสตทัศนศึกษา) สังกัดโรงเรียนสาธิต - อ่าน 83
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านโสตทัศนศึกษา) สังกัดสำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ - อ่าน 76
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ - อ่าน 229
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย - อ่าน 144
ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาวิชาประถมศึกษา) - อ่าน 463
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา - อ่าน 583
ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ชีววิทยา) - อ่าน 328

ข่าวสารคณะศึกษาศาสตร์
เปิดอ่านทั้งหมด


...
ประจำเดือน มิถุนายน 2558 186
...
ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 338
...
ประจำเดือน เมษายน 2558 216
...
ประจำเดือน มีนาคม 2558 229

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ

ประวัติ่คณะศึกษาศาสตร์

โครงสร้างคณะ

โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการบริหารคณะ

ผู้บริหารคณะ

หัวหน้าภาควิชา

หัวหน้าสาขาวิชา

หัวหน้างาน

อัตลักษณ์


ติดต่อขอประชาสัมพันธ์ได้ที่สำนักงานคณะ

เว็บลิงค์ เว็บลิงค์ เว็บลิงค์ เว็บลิงค์ เว็บลิงค์ เว็บลิงค์


รายงานประจำปี
เปิดอ่านทั้งหมด


...

รายงานประจำปี พ.ศ. 2557 253