English


ข่าวนักศึกษา
เปิดอ่านทั้งหมด


คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา จัดงานเลี้ยงต้อนรับ คณาจารย์และ นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา จาก Shiga University ประเทศญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม »

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. สะท้อนแนวคิดวิชาชีพครูผ่านวิดิทัศน์ ในการสัมมนานักศึกษาเตรียมการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2560

อ่านเพิ่มเติม »

คณะศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในกิจกรรม CMU GAMES : Sports Day & Spirit Night 2017

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์
เปิดอ่านทั้งหมด


หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากโรงเรียนผู้สูงอายุชราบาลวุฒิวิทยา เทศบาลตำบลเชิงดอย

อ่านเพิ่มเติม »

คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าของโครงการนวัตกรรมการเรียนรู้และศาสตร์การสอนแนวใหม่

อ่านเพิ่มเติม »

คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินการ งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวผู้บริหาร
เปิดอ่านทั้งหมด


ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ คณาจารย์และ นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา จาก Shiga University ประเทศญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จังหวัดตาก เข้าเยี่ยมชมคณะ

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดอ่านข่าวเก่าการประชุมวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 “50 ปี ศึกษาศาสตร์ สู่ศาสตร์การสอนแนวใหม่” - อ่าน 203
สาขาวิชาพลศึกษา ขอเชิญร่วม "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: ผู้ฝึกสอนแบดมินตันขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 34" - อ่าน 33
สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครขอเชิญน้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ค่ายสร้างครู ปี 10 ตอน ปั้นครูสู่อนาคต” - อ่าน 4381
ประกาศใช้ตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 1802
รายงานสรุปผลการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560 และ รายงานสรุปผลการแข่งขันโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 สำหรับนักศึกษารหัส 55 ที่สำเร็จการศึกษา - อ่าน 711
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 6 - อ่าน 31
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 5 - อ่าน 47
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 4 - อ่าน 41
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3 - อ่าน 71
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 - อ่าน 96
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 - อ่าน 244
ประกาศ เรื่อง การจัดสรรทุนวิจัยและบริหารทุนวิจัย งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 586

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ

ประวัติ่คณะศึกษาศาสตร์

อัตลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์

ค่านิยมองค์กร

โครงสร้างคณะ

โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการบริหารคณะ

ผู้บริหารคณะ

หัวหน้าภาควิชา

หัวหน้าสาขาวิชา

หัวหน้างาน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ

ข้อมูลสารสนเทศบุคลากร

ระเบียบ ข้อบังคับ งานบุคคล

ระบบสารสนเทศ CMU-MIS

ระบบสารสนเทศ EDU-MIS

อีเมล์ @cmu.ac.th

สำนักงานประกันสังคม

กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
รายงานประจำปี
เปิดอ่านทั้งหมด


...

รายงานประจำปี พ.ศ. 2557 899