รอบรั้วชาวศึกษาศาสตร์
ในวันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2558 รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนีกร ทองสุขดี รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการรอบรมหัวข้อ “Management and Administratio ... อ่านเพิ่มเติม เปิดอ่าน 110 ครั้ง, โพสต์เมื่อ 25 มิถุนายน 2558
          เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชชุกาญจน์ ทองถาวร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา ... อ่านเพิ่มเติม เปิดอ่าน 132 ครั้ง, โพสต์เมื่อ 19 มิถุนายน 2558
            เมื่อวันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการ ... อ่านเพิ่มเติม เปิดอ่าน 205 ครั้ง, โพสต์เมื่อ 19 มิถุนายน 2558
          เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 นายพลวัฒน์ ชัยชนะ นายอรรถพลประภาสโนบล นายศุภจิต จันทรี นายธีรพงษ์ ภักดีสาร นายรัฐพงศ์ ยศยิ่งยง นายศราวุธ แสนเอิบ นางสาวธัญญ์ฐิตา วรกุลสิริศักดิ์ และนางสาว ... อ่านเพิ่มเติม เปิดอ่าน 106 ครั้ง, โพสต์เมื่อ 15 มิถุนายน 2558
          วันที่ 5 มิถุนายน 2558  รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร ทองสุขดีรองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์วิไลพรธนสุ ... อ่านเพิ่มเติม เปิดอ่าน 110 ครั้ง, โพสต์เมื่อ 15 มิถุนายน 2558
แสดงข่าวทั้งหมด

คณะศึกษาศาสตร์ มช. ขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาคุณภาพการการให้บริการของคณะฯ

English Version


ประวัติคณะศึกษาศาสตร์
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างคณะศึกษาศาสตร์ 
ผู้บริหาร
หัวหน้าภาควิชา
หลักสูตร
รายงานประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ตราสัญลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์
ปฏิทินกิจกรรม
สายตรงคณบดี
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
โพสต์เมื่อ 30 มิถุนายน 2558, อ่าน 20 ครั้ง
ตารางสอบประจำภาคการศึกษาที่ 3/2557 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โพสต์เมื่อ 30 มิถุนายน 2558, อ่าน 11 ครั้ง
เชิญสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โพสต์เมื่อ 23 มิถุนายน 2558, อ่าน 94 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ สาขาวิชาสังคมศาสต์ฯ
โพสต์เมื่อ 19 มิถุนายน 2558, อ่าน 139 ครั้ง
ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ทุกท่าน ร่วมงานคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์
โพสต์เมื่อ 16 มิถุนายน 2558, อ่าน 229 ครั้ง
แบบฟอร์มแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ : เพื่อยื่นขอประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์
โพสต์เมื่อ 16 มิถุนายน 2558, อ่าน 100 ครั้ง
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการชี้แจงแบบรูปรายการและสถานที่ งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารและพื้นที่ฯ
โพสต์เมื่อ 16 มิถุนายน 2558, อ่าน 60 ครั้ง
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะฯ ครั้งที่ 17
โพสต์เมื่อ 15 มิถุนายน 2558, อ่าน 157 ครั้ง
วารสารรายเดือน : ข่าวสารคณะศึกษาศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 87 ประจำเดือนเมษายน 2558
โพสต์เมื่อ 12 มิถุนายน 2558, อ่าน 132 ครั้ง
รับข้อเสนอการวิจัยและเชิญประชุมชี้แจงกรอกการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558
โพสต์เมื่อ 10 มิถุนายน 2558, อ่าน 83 ครั้ง
เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอการวิจัย และเชิญประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปี 2559
โพสต์เมื่อ 10 มิถุนายน 2558, อ่าน 97 ครั้ง
กำหนดวันพ้นสภานภาพนักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียนและมิได้ลาพักการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โพสต์เมื่อ 5 มิถุนายน 2558, อ่าน 149 ครั้ง
แจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
โพสต์เมื่อ 5 มิถุนายน 2558, อ่าน 114 ครั้ง
บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น 2 หลักสูตร แก่นักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
โพสต์เมื่อ 3 มิถุนายน 2558, อ่าน 251 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นผู้รับทุน และ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการ สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2558
โพสต์เมื่อ 29 พฤษภาคม 2558, อ่าน 395 ครั้ง
ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ต.อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
โพสต์เมื่อ 28 พฤษภาคม 2558, อ่าน 287 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ (สาขาวิชาจิตวิทยาฯ)
โพสต์เมื่อ 25 พฤษภาคม 2558, อ่าน 258 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับ นศ.กลุ่มประเทศอาเซียน (ยกเว้นไทย)
โพสต์เมื่อ 12 พฤษภาคม 2558, อ่าน 153 ครั้ง
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมการสร้างความเข้าใจเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะฯ
โพสต์เมื่อ 11 พฤษภาคม 2558, อ่าน 380 ครั้ง
ประกาศ ผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์
โพสต์เมื่อ 21 เมษายน 2558, อ่าน 239 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ชีววิทยา)
โพสต์เมื่อ 20 เมษายน 2558, อ่าน 341 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาฯ ในส่วนของวันปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ระดับบัณทิตศึกษา
โพสต์เมื่อ 17 เมษายน 2558, อ่าน 282 ครั้ง
กำหนดการพิธีดำหัวอดีตคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรอาวุโส วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558
โพสต์เมื่อ 26 มีนาคม 2558, อ่าน 334 ครั้ง
ประกาศการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์
โพสต์เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2558, อ่าน 382 ครั้ง
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 18 ประเภททุนปกติ
โพสต์เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2558, อ่าน 557 ครั้ง
โครงการประชุมสัมมนาการวิจัย วัดผลและประเมินผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๓
โพสต์เมื่อ 28 มกราคม 2558, อ่าน 426 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
โพสต์เมื่อ 13 มกราคม 2558, อ่าน 806 ครั้ง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านบริหารทั่วไป)
โพสต์เมื่อ 29 ธันวาคม 2557, อ่าน 653 ครั้ง
กำหนดวันสุดท้ายของการสอบวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าแบบอิสระ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โพสต์เมื่อ 20 ตุลาคม 2557, อ่าน 617 ครั้ง
แผนที่บริเวณคณะศึกษาศาสตร์
โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2557, อ่าน 1007 ครั้ง
โครงการค่ายสร้างครู ครั้งที่ 6
โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2557, อ่าน 3855 ครั้ง
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา (ทุน Premium)
โพสต์เมื่อ 17 ธันวาคม 2556, อ่าน 1654 ครั้ง
ขอพิจารณาและแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ฉบับปรับปรุง
โพสต์เมื่อ 6 สิงหาคม 2556, อ่าน 829 ครั้ง
ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร SIKKHANA : Learning Journal, Faculty of Education, CMU
โพสต์เมื่อ 25 มกราคม 2556, อ่าน 2654 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์บุคลากร
เชิญบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตร "การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา Generation Z"
โพสต์เมื่อ 17 มิถุนายน 2558, อ่าน 47 ครั้ง
ทุนการศึกษา มช. สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ นักวิจัยฯ
โพสต์เมื่อ 11 มิถุนายน 2558, อ่าน 73 ครั้ง
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะสนับสนุนให้ทุนเพื่อไปศึกษาต่อฯ
โพสต์เมื่อ 25 พฤษภาคม 2558, อ่าน 137 ครั้ง
การเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน กช.มช. ประจำปี 2558
โพสต์เมื่อ 1 พฤษภาคม 2558, อ่าน 158 ครั้ง
ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
โพสต์เมื่อ 27 เมษายน 2558, อ่าน 160 ครั้ง
การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ
โพสต์เมื่อ 23 มีนาคม 2558, อ่าน 288 ครั้ง
การยื่นขอรับบำนาญเพิ่มของผู้รับบำนาญสมาชิก กบข.ที่ประสงค์ UNDO
โพสต์เมื่อ 17 มีนาคม 2558, อ่าน 274 ครั้ง
โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2558
โพสต์เมื่อ 11 มีนาคม 2558, อ่าน 302 ครั้ง
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
โพสต์เมื่อ 6 มีนาคม 2558, อ่าน 322 ครั้ง
การจัดสรรที่พักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559
โพสต์เมื่อ 2 มีนาคม 2558, อ่าน 309 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการฯ
โพสต์เมื่อ 30 มกราคม 2558, อ่าน 417 ครั้ง
โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โพสต์เมื่อ 23 มกราคม 2558, อ่าน 359 ครั้ง
ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" ประจำปี2557และโล่ประกาศเกียรติคุณ"ฯ
โพสต์เมื่อ 13 มกราคม 2558, อ่าน 415 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติฯ
โพสต์เมื่อ 8 มกราคม 2558, อ่าน 361 ครั้ง
การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
โพสต์เมื่อ 19 ธันวาคม 2557, อ่าน 441 ครั้ง
เอกสารการกรอกภาระงาน/เกณฑ์การประเมินฯ ในการประชุมวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
โพสต์เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2557, อ่าน 470 ครั้ง
การเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนและ/หรือข้อมูลสมาชิก กช.มช.
โพสต์เมื่อ 18 กันยายน 2557, อ่าน 483 ครั้ง
รายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (ปขมท.)สัญจร ครั้งที่ 3/2557
โพสต์เมื่อ 17 กันยายน 2557, อ่าน 535 ครั้ง
แบบฟอร์มขออนุมัติเข้าร่วมฯ โดยใช้งบพัฒนาบุคลากร
โพสต์เมื่อ 17 กันยายน 2557, อ่าน 539 ครั้ง
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้างเมนู
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

แบบฟอร์มคำขอใช้รถยนต์ (ภายในเชียงใหม่)
แบบฟอร์มคำขอใช้รถยนต์ (ภายนอกเชียงใหม่)ทำเนียบคนเก่งศึกษาศาสตร์

นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. คว้ารางวัลยอดเยี่ยม สาขาการศึกษาในโครงการกระทิงแดง U Project
เมื่อ 15 มิถุนายน 2558 อ่าน 55 ครั้ง
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2555
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2555 อ่าน 2085 ครั้ง
นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2554
เมื่อ 10 กันยายน 2555 อ่าน 2063 ครั้ง
รางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ สภาพัฒนาการเมือง
เมื่อ 15 สิงหาคม 2555 อ่าน 1687 ครั้ง
ติดตามอ่านเพิ่มเติม...

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔
โพสต์เมื่อ 20 พฤ 2554, อ่าน 4000 ครั้ง
ศึกษากับสื่อประชาสัมพันธ์ภายนอก

โครงการสานฝันและแนะแนว ครั้งที่ 13

ต้อนรับอาคันตุกะจาก Shiga university ประเทศญี่ปุ่น

สมาคมนักศึกษาเก่า คณะศึกษาสาสตร์ร่วมแสดงความยินดีคณบดี

รางงวัลชนะเลิศตอบปัญหาทางวิชาการ
ติดตามอ่านเพิ่มเติม...
สโมสรนักศึกษา
ติดตามอ่านเพิ่มเติม...

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ติดต่อ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ 05-394-4272 โทรสาร 05-322-1283 , 05-394-4251 แผนที่การเดินทาง