ข่าวนักศึกษา
เปิดอ่านทั้งหมด


นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. สะท้อนแนวคิดวิชาชีพครูผ่านสื่อวีดิทัศน์ ในการสัมมนานักศึกษาเตรียมการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2559

อ่านเพิ่มเติม »

3 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาคณิตศาสตรศึกษา ได้รับรางวัล BEST PAPER AWARD

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. รวมพลังสืบสานประเพณีรับน้องขึ้นดอย 2559

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์
เปิดอ่านทั้งหมด


หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการประเมินผลการดำเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม »

สภาพนักงาน มช. คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วีระพงษ์ แสง-ชูโต ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ดีเด่นของสภาพนักงาน มช.

อ่านเพิ่มเติม »

หัวหน้าภาควิชาและอาจารย์ภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ประเมินการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุ ในจังหวัดกาฬสินธ์ และจังหวัดขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวผู้บริหาร
เปิดอ่านทั้งหมด


คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ได้ให้การต้อนรับประธานผู้ตรวจราชการแผ่นดิน

อ่านเพิ่มเติม »

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สมพ.เขต 34

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดอ่านข่าวเก่าประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการบังคับผู้ผ่าฝืนระเบียบ มช. ว่าด้วยการจัดระเบัยบการใช้รถในพื้นที่ มช. - อ่าน 191
ขอความร่วมมือคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่านป้องกันโรคไข้เลือดออก - อ่าน 391
ประชาสัมพันธ์ : เส้นทางการให้บริการ รถไฟฟ้า รถบัส CBG และ รถสี่ล้อรับจ้าง (ขส.มช.) - อ่าน 272
ขอเชิญร่วมกันตอบแบบสอบถาม โครงการทางข้ามม้าลาย 3 มิติ (3D-Padestrain Crossing) - อ่าน 767
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การงดให้บริการสนามซอร์ฟบอล (สนามด้านหน้าคณะบริหารธุรกิจ) และสนามเปตอง (ด้านข้างสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) - อ่าน 1038
Sophia University ประเทศญี่ปุ่น เชิญ นศ. ผู้สนใจเข้าศึกษาในโครงการ Short-Term Program - อ่าน 922
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบันคลังสมองของชาติ ประจำปี 2559 - อ่าน 734
กำหนดการรับเอกสารสำเร็จการศึกษาจากคณะ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2559 - อ่าน 952
การกรอกภาระงานและเกณฑ์การประเมิน การปฏิบัติงานในระบบ CMU-MIS - อ่าน 1663
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 7 - อ่าน 48
ประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการเพิ่มเติม แก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ - อ่าน 73
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 6 - อ่าน 74
ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มช. ประจำปี 2559 ครั้งที่ 6 - อ่าน 102
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการเพิ่มเติมแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 - อ่าน 105
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 5 - อ่าน 98
ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มช. ประจำปี 2559 ครั้งที่ 5 - อ่าน 157
ประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ข้อ 6.1 - อ่าน 219
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 4 - อ่าน 225
ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มช. ประจำปี 2559 ครั้งที่ 4 - อ่าน 241
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3 - อ่าน 323
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 - อ่าน 349
ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มช. ประจำปี 2559 ครั้งที่ 3 - อ่าน 373
ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มช. ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 - อ่าน 412
การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย และการให้เงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการเพิ่มเติมแก่บุคลากร ประจำปี 2559 ครั้งที่ 9 และครั้งต่อๆ ไป - อ่าน 578
การให้ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 และครั้งต่อๆ ไป - อ่าน 567
ขอแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท.ประจำปี พ.ศ.2559 - อ่าน 130
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขอยกเลิกและกำหนดเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 97
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกและกำหนดแนวปฏิบัติในการขอรับทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 90
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2560 - อ่าน 121
การพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 - อ่าน 211
การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 - อ่าน 170
กรมบัญชีกลาง : ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน - อ่าน 223
แจ้งการกรอกภาระงาน (TOR) และผลการปฏิบัติงาน (JA) ประจำปีงบประมาณ 2560 - อ่าน 253
คู่มือ การใช้งานระบบติดตามการขอตำแหน่งทางวิชาการสำหรับอาจารย์ - อ่าน 223
เกณฑ์การประเมิณผลการปฏิบัติงานตามาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/สายปฏิบัติการ - อ่าน 292
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานปฏิบัติงาน) ตำแหน่งบรรณารักษ์ - อ่าน 104
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน - อ่าน 172
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านประกันคุณภาพการศึกษา) - อ่าน 231
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี - อ่าน 134
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี) - อ่าน 145
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานวิชาการส่วนงาน (ชั่วคราว) จำนวน 4 อัตรา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 573
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ - อ่าน 533
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา - อ่าน 649

ข่าวสารคณะศึกษาศาสตร์
เปิดอ่านทั้งหมด


...
ประจำเดือน ตุลาคม 2558 1095
...
ประจำเดือน กันยายน 2558 1042
...
ประจำเดือน สิงหาคม 2558 864
...
ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 1247

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ

ประวัติ่คณะศึกษาศาสตร์

โครงสร้างคณะ

โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการบริหารคณะ

ผู้บริหารคณะ

หัวหน้าภาควิชา

หัวหน้าสาขาวิชา

หัวหน้างาน

อัตลักษณ์


รายงานประจำปี
เปิดอ่านทั้งหมด


...

รายงานประจำปี พ.ศ. 2557 1946