ข่าวนักศึกษา
เปิดอ่านทั้งหมด


หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างจิตสำนึกวิชาชีพครู 3

อ่านเพิ่มเติม »

คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมรำวงศึกษา “สามช่ามาเต็ม” ประจำปี 2558

อ่านเพิ่มเติม »

คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการเปิดกล่องชอล์กปีที่ 13 “เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันโลกยุคใหม่ ประยุกต์ใช้ทักษะชีวิต”

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์
เปิดอ่านทั้งหมด


อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ มช. เป็นวิทยากรให้คำแนะนำในการสร้างอัตลักษณ์ แก่ วพบ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม »

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะเดินทางศึกษาดูงานจาก มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม »

คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษา ในนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 20 และ CMU Open House ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวผู้บริหาร
เปิดอ่านทั้งหมด


ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. เจรจาความร่วมมือระหว่างสถาบัน ร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก University of Northampton สหราชอาณาจักร

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Central University of Technology, Free State ประเทศแอฟริกาใต้

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดอ่านข่าวเก่าขอเชิญเข้าร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช - อ่าน 103
คำสั่งคณะศึกษาศาสตร์ มช. ที่ 507/2558 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคุมสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 - อ่าน 269
ประชาสัมพันธ์ : งานคืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - 47 ปี ศึกษาศาสตร์ สร้างปราชญ์วิชาชีพครู - อ่าน 113
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์-เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จำนวน 63 เครื่อง (โดยวิธีคัดเลือก) - อ่าน 164
การเสนอชื่อนักศึกษาเก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 198
การกรอกภาระงานและเกณฑ์การประเมิน การปฏิบัติงานในระบบ CMU-MIS - อ่าน 116
รายงานผลการปฏิบัติงาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี (24 มิถุนายน 2556 – วันที่ 23 ธันวาคม 2557) - อ่าน 566
มช.ประกาศเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภายในเป็น 5 หลัก เริ่ม 10 สิงหาคม 2558 - อ่าน 468
แบบฟอร์มแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ : เพื่อยื่นขอประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ - อ่าน 1180
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม "AIS แนะแนวว่าที่บัณฑิต ก้าวสู่วัยทำงานที่สดใส ปี 2558" - อ่าน 50
กำหนดวันสุดท้ายของการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ประจำปีการศึกษา 2558 (ทุกภาคเรียน) - อ่าน 142
ขอให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2558 - อ่าน 360
ประกาศถึงนักศึกษา : กระบวนวิชา 100308 จะเปิดสอนในภาคเรียนที่ 2/2558 - อ่าน 415
ปฎิทินกิจกรรมและกำหนดการต่างๆ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 - อ่าน 1179
ปฎิทินกิจกรรมและกำหนดการต่างๆ สำหรับนักศึกษา ป.ตรี คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 - อ่าน 1074
ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการ "ภาษาและวัฒนธรรมไทยสร้างคนดี" - อ่าน 991
ตารางสอบประจำภาคการศึกษาที่ 3/2557 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 428
กำหนดวันพ้นสภานภาพนักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียนและมิได้ลาพักการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 - อ่าน 410
แจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 - อ่าน 376
สวัสดีนักศึกษา - อ่าน 374
การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กช.มช.) - อ่าน 43
กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2558 - อ่าน 83
ประชาสัมพันธ์ : สิทธิพิเศษไทวัสดุเพื่อสมาชิก กบข. และนำส่งคูปอง - อ่าน 141
ประกาศ คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสิรมสุขภาวะ - อ่าน 179
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/สายปฏิบัติ - อ่าน 378
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ - อ่าน 346
เชิญเข้าร่วมการประชุม International Graduate Research Conference 2015 - อ่าน 491
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยธุรการภาควิชาหลักสูตรฯ จำนวน 1 อัตรา - อ่าน 107
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา (สาขาวิชาศิลปศึกษา , สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ) - อ่าน 79
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาเคมี) - อ่าน 75
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ - อ่าน 173
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา - อ่าน 204
ขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา - อ่าน 593

ข่าวสารคณะศึกษาศาสตร์
เปิดอ่านทั้งหมด


...
ประจำเดือน ตุลาคม 2558 41
...
ประจำเดือน กันยายน 2558 229
...
ประจำเดือน สิงหาคม 2558 149
...
ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 399

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ

ประวัติ่คณะศึกษาศาสตร์

โครงสร้างคณะ

โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการบริหารคณะ

ผู้บริหารคณะ

หัวหน้าภาควิชา

หัวหน้าสาขาวิชา

หัวหน้างาน

อัตลักษณ์


ติดต่อขอประชาสัมพันธ์ได้ที่สำนักงานคณะ

เว็บลิงค์ เว็บลิงค์ เว็บลิงค์ เว็บลิงค์ เว็บลิงค์ เว็บลิงค์


รายงานประจำปี
เปิดอ่านทั้งหมด


...

รายงานประจำปี พ.ศ. 2557 567