ข่าวนักศึกษา
เปิดอ่านทั้งหมด


นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม สาขาการศึกษาและวัฒนธรรม จาก “กระทิงแดง ยู-โปรเจ็ค ปี 3”

อ่านเพิ่มเติม »

คณะศึกษาศาสตร์ มช. และ รร.สาธิตฯ ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุศรีจอมทองเข้าเวียงเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม »

นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 8

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์
เปิดอ่านทั้งหมด


คณะศึกษาศาสตร์ มช. จับมือ สพฐ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 3

อ่านเพิ่มเติม »

คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมกับธนาคารธนชาต จัดประกวดเอกลักษณ์ไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ รอบคัดเลือกภาคเหนือ ประจำปี 2559

อ่านเพิ่มเติม »

หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรฯ ร่วมงานประชุมและแถลงข่าวการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาฯ ประจำปี 2559

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวผู้บริหาร
เปิดอ่านทั้งหมด


คณบดีนำคณะผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหาร ประจำปี 2559

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ และบูรณาการ ICT กับงาน ในเครือเจริญโภคภัณฑ์

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดอ่านข่าวเก่าขอเชิญร่วมกันตอบแบบสอบถาม โครงการทางข้ามม้าลาย 3 มิติ (3D-Padestrain Crossing) - อ่าน 293
ประชาสัมพันธ์ : การติดตั้งทางข้ามม้าลาย 3 มิติ บริเวณหน้าโรงอาหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. - อ่าน 291
แจ้งกำหนดการงานเดินท่อเมนน้ำประปา HDPE ขนาด 200 มม. (PN10)(PE80) บริเวณหอนาฬิกาถึงปั๊มน้ำมัน ปตท. - อ่าน 409
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การงดให้บริการสนามซอร์ฟบอล (สนามด้านหน้าคณะบริหารธุรกิจ) และสนามเปตอง (ด้านข้างสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) - อ่าน 631
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมความร่วมมือระหว่าง มช. กับ University of Brunei Darrussalam ประเทศบรูไน - อ่าน 603
Sophia University ประเทศญี่ปุ่น เชิญ นศ. ผู้สนใจเข้าศึกษาในโครงการ Short-Term Program - อ่าน 643
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบันคลังสมองของชาติ ประจำปี 2559 - อ่าน 540
กำหนดการรับเอกสารสำเร็จการศึกษาจากคณะ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2559 - อ่าน 656
การกรอกภาระงานและเกณฑ์การประเมิน การปฏิบัติงานในระบบ CMU-MIS - อ่าน 1019
แบบฟอร์มแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ : เพื่อยื่นขอประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ - อ่าน 2431
ขอเชิญคณจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานำเสนอผลงานในการประชุม MFUIC2016 - อ่าน 302
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มช. ที่ 14/2559 เรื่อง เงื่อนไขและแนวทางปฏิบัติการขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษา - อ่าน 261
ประกาศการให้ทุนผู้ช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ประจำปีการศึกษา 2559 - อ่าน 416
ปฏิทินแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 ของสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มช. - อ่าน 379
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 14/2558 เรื่อง เงื่อนไขความรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา - อ่าน 645
กำหนดวันสุดท้ายของการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ประจำปีการศึกษา 2558 (ทุกภาคเรียน) - อ่าน 692
ปฎิทินกิจกรรมและกำหนดการต่างๆ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 - อ่าน 1950
ขอเชิญคณจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานำเสนอผลงานในการประชุม MFUIC2016 - อ่าน 302
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มช. ที่ 14/2559 เรื่อง เงื่อนไขและแนวทางปฏิบัติการขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษา - อ่าน 261
ประกาศการให้ทุนผู้ช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ประจำปีการศึกษา 2559 - อ่าน 416
ปฏิทินแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 ของสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มช. - อ่าน 379
ประกาศโครงการ สควค. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้สมัครรับทุนโครงการ สควค. ประเภท Premium ระดับปริญญาโททางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 และ กำหนดยื่นใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอบที่ 2 - อ่าน 1813
รับสมัคร : นักศึกษาช่วยงานการผลิตผลงานวิชาการของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 522
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 14/2558 เรื่อง เงื่อนไขความรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา - อ่าน 645
กำหนดวันสุดท้ายของการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ประจำปีการศึกษา 2558 (ทุกภาคเรียน) - อ่าน 692
ปฎิทินกิจกรรมและกำหนดการต่างๆ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 - อ่าน 1950
ปฎิทินกิจกรรมและกำหนดการต่างๆ สำหรับนักศึกษา ป.ตรี คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 - อ่าน 1693
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3 - อ่าน 134
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 - อ่าน 169
ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มช. ประจำปี 2559 ครั้งที่ 3 - อ่าน 197
ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มช. ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 - อ่าน 211
การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย และการให้เงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการเพิ่มเติมแก่บุคลากร ประจำปี 2559 ครั้งที่ 9 และครั้งต่อๆ ไป - อ่าน 368
การให้ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 และครั้งต่อๆ ไป - อ่าน 369
การเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลหลักในโครงการประกันสังคม ประจำปี พ.ศ.2559 - อ่าน 422
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ นักวิจัย และสำหรับบุคคลภายนอก - อ่าน 777
กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2558 - อ่าน 678
ประชาสัมพันธ์ : สิทธิพิเศษไทวัสดุเพื่อสมาชิก กบข. และนำส่งคูปอง - อ่าน 757
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/สายปฏิบัติ - อ่าน 1087
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ - อ่าน 958
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - อ่าน 81
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน - อ่าน 278
ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี) - อ่าน 262
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา - อ่าน 250
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน - อ่าน 207
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาประถมศึกษา - อ่าน 224
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย - อ่าน 160

ข่าวสารคณะศึกษาศาสตร์
เปิดอ่านทั้งหมด


...
ประจำเดือน ตุลาคม 2558 755
...
ประจำเดือน กันยายน 2558 807
...
ประจำเดือน สิงหาคม 2558 688
...
ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 1004

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ

ประวัติ่คณะศึกษาศาสตร์

โครงสร้างคณะ

โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการบริหารคณะ

ผู้บริหารคณะ

หัวหน้าภาควิชา

หัวหน้าสาขาวิชา

หัวหน้างาน

อัตลักษณ์


รายงานประจำปี
เปิดอ่านทั้งหมด


...

รายงานประจำปี พ.ศ. 2557 1419