ข่าวนักศึกษา
เปิดอ่านทั้งหมด


กลุ่มพลเรียนจับมือศูนย์พหุวัฒนธรรมฯ จัดพลเรียนเสวนาครั้งที่ 8 “การศึกษาในสังคมหลังสมัยใหม่”

อ่านเพิ่มเติม »

นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ได้รับรางวัล Best Presentation จากโครงการ The 1st International Student Science Form 2016 (ISSF2016)

อ่านเพิ่มเติม »

นักศึกษาศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์
เปิดอ่านทั้งหมด


สาขาวิชาภาษาไทย จัดงานเสวนาการเขียน “แบ่งปันประสบการณ์สร้างสานแรงบันดาลใจสู่งานเขียน”

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัคพิบูลสงคราม พิษณุโลก เข้าศึกษาพบปะดูงานแลกเปลี่ยน

อ่านเพิ่มเติม »

คณะศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดรูปขบวนดำหัว ในพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 (มีภาพเพิ่มเติม)

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวผู้บริหาร
เปิดอ่านทั้งหมด


ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ต้อนรับและหารือแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการวิจัย กับผู้บริหารจาก NaHERI ประเทศมาเลเซีย

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ มช. ครบรอบ 10 ปี

อ่านเพิ่มเติม »

อธิการบดีและผู้บริหาร มช. ประชุมหารือร่วมกับ ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ในโอกาสบริหารงานครบหนึ่งไตรมาส

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดอ่านข่าวเก่าขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "การศึกษาและพหุวัฒนธรรมในบริบทลุ่มน้ำโขง" - อ่าน 162
การขอรับทุนช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ศึกษาศาสตร์ - อ่าน 52
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการเปิดชั้นเรียน (Open Class) ครั้งที่ 10/2 ประจำปีการศึกษา 2558 - อ่าน 262
เชิญคณาจารย์เข้าร่วมสังเกตการณ์การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบขยายผล โครงการ “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” - อ่าน 194
แจ้งกำหนดการงานเดินท่อเมนน้ำประปา HDPE ขนาด 200 มม. (PN10)(PE80) บริเวณหอนาฬิกาถึงปั๊มน้ำมัน ปตท. - อ่าน 195
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การงดให้บริการสนามซอร์ฟบอล (สนามด้านหน้าคณะบริหารธุรกิจ) และสนามเปตอง (ด้านข้างสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) - อ่าน 376
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมความร่วมมือระหว่าง มช. กับ University of Brunei Darrussalam ประเทศบรูไน - อ่าน 383
Sophia University ประเทศญี่ปุ่น เชิญ นศ. ผู้สนใจเข้าศึกษาในโครงการ Short-Term Program - อ่าน 419
ตารางการใช้ห้องเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกระดับชั้น - อ่าน 742
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบันคลังสมองของชาติ ประจำปี 2559 - อ่าน 393
กำหนดการรับเอกสารสำเร็จการศึกษาจากคณะ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2559 - อ่าน 492
การกรอกภาระงานและเกณฑ์การประเมิน การปฏิบัติงานในระบบ CMU-MIS - อ่าน 666
แบบฟอร์มแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ : เพื่อยื่นขอประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ - อ่าน 1991
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559 - อ่าน 35
ขอเชิญคณจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานำเสนอผลงานในการประชุม MFUIC2016 - อ่าน 80
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มช. ที่ 14/2559 เรื่อง เงื่อนไขและแนวทางปฏิบัติการขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษา - อ่าน 78
ประกาศการให้ทุนผู้ช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ประจำปีการศึกษา 2559 - อ่าน 210
ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2) - อ่าน 3433
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 - อ่าน 651
ปฏิทินแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 ของสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มช. - อ่าน 225
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559 (อัพเดต:15/02/2559) - อ่าน 997
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2559 - อ่าน 522
ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา - อ่าน 472
ประกาศแจ้งกำหนดการ/สถานที่ สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 - อ่าน 1701
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา "สุขภาวะองค์รวม ในศตวรรษที่ 21" และนำสเนอผลงานทางวิชาการ - อ่าน 337
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 - อ่าน 1464
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 14/2558 เรื่อง เงื่อนไขความรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา - อ่าน 471
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2559
- อ่าน 6013
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 - อ่าน 5729
สถานที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 - อ่าน 412
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 - อ่าน 8117
กำหนดวันสุดท้ายของการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ประจำปีการศึกษา 2558 (ทุกภาคเรียน) - อ่าน 535
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 - อ่าน 31851
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและเป็นผู้รับทุนโครงการ สควค.ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 - อ่าน 531
ปฎิทินกิจกรรมและกำหนดการต่างๆ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 - อ่าน 1715
กำหนดวันพ้นสภานภาพนักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียนและมิได้ลาพักการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 - อ่าน 578
สวัสดีผู้สนใจศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี - อ่าน 3766
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559 - อ่าน 35
ขอเชิญคณจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานำเสนอผลงานในการประชุม MFUIC2016 - อ่าน 80
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มช. ที่ 14/2559 เรื่อง เงื่อนไขและแนวทางปฏิบัติการขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษา - อ่าน 78
ตารางสอบคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2558 - อ่าน 302
ประกาศการให้ทุนผู้ช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ประจำปีการศึกษา 2559 - อ่าน 210
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2559 - อ่าน 222
ปฏิทินแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 ของสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มช. - อ่าน 225
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุน สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา (ทุน Super Premium) ประจำปีการศึกษา 2559 - อ่าน 232
ขอเชิญอาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมกิจกรรมบรรณารักษ์พบนักวิจัย ประจำปี 2559 - อ่าน 269
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาโครงการ "พัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครู : การแข่งขันทักษะการสอน ครั้งที่ 6" รอบแรก - อ่าน 256
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 - อ่าน 436
ประกาศโครงการ สควค. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้สมัครรับทุนโครงการ สควค. ประเภท Premium ระดับปริญญาโททางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 และ กำหนดยื่นใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอบที่ 2 - อ่าน 906
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา "สุขภาวะองค์รวม ในศตวรรษที่ 21" และนำสเนอผลงานทางวิชาการ - อ่าน 337
รับสมัคร : นักศึกษาช่วยงานการผลิตผลงานวิชาการของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 346
ขอให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ กระบวนวิชา ภาคการศึกษา 2/2558 - อ่าน 325
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 - อ่าน 462
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 14/2558 เรื่อง เงื่อนไขความรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา - อ่าน 471
ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand’s Network Security Contest 2016 - อ่าน 450
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม "AIS แนะแนวว่าที่บัณฑิต ก้าวสู่วัยทำงานที่สดใส ปี 2558" - อ่าน 554
กำหนดวันสุดท้ายของการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ประจำปีการศึกษา 2558 (ทุกภาคเรียน) - อ่าน 535
ขอให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2558 - อ่าน 808
ประกาศถึงนักศึกษา : กระบวนวิชา 100308 จะเปิดสอนในภาคเรียนที่ 2/2558 - อ่าน 842
ปฎิทินกิจกรรมและกำหนดการต่างๆ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 - อ่าน 1715
ปฎิทินกิจกรรมและกำหนดการต่างๆ สำหรับนักศึกษา ป.ตรี คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 - อ่าน 1516
ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการ "ภาษาและวัฒนธรรมไทยสร้างคนดี" - อ่าน 1604
ตารางสอบประจำภาคการศึกษาที่ 3/2557 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 830
กำหนดวันพ้นสภานภาพนักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียนและมิได้ลาพักการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 - อ่าน 787
แจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 - อ่าน 755
สวัสดีนักศึกษา - อ่าน 777
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเรื่อง “การสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์และเทคนิควิธีการเขียนรายงานการพัฒนานวัตกรรมเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะฯ” - อ่าน 477
รับสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการการสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์ (ว.13 และ ว.17) เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และชำนาญการพิเศษ - อ่าน 222
xxx - อ่าน 219
การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย และการให้เงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการเพิ่มเติมแก่บุคลากร ประจำปี 2559 ครั้งที่ 9 และครั้งต่อๆ ไป - อ่าน 216
การให้ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 และครั้งต่อๆ ไป - อ่าน 231
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม เรื่อง “โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา” - อ่าน 15368
แนวทางการสมัครรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ - อ่าน 958
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะฯ ครั้งที่ 17 - อ่าน 10488
การเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลหลักในโครงการประกันสังคม ประจำปี พ.ศ.2559 - อ่าน 270
คำสั่งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 056/2559 เรื่องยกเลิกและแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน - อ่าน 307
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ นักวิจัย และสำหรับบุคคลภายนอก - อ่าน 458
กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2558 - อ่าน 489
ประชาสัมพันธ์ : สิทธิพิเศษไทวัสดุเพื่อสมาชิก กบข. และนำส่งคูปอง - อ่าน 562
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/สายปฏิบัติ - อ่าน 830
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ - อ่าน 756

ข่าวสารคณะศึกษาศาสตร์
เปิดอ่านทั้งหมด


...
ประจำเดือน ตุลาคม 2558 542
...
ประจำเดือน กันยายน 2558 638
...
ประจำเดือน สิงหาคม 2558 540
...
ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 850

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ

ประวัติ่คณะศึกษาศาสตร์

โครงสร้างคณะ

โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการบริหารคณะ

ผู้บริหารคณะ

หัวหน้าภาควิชา

หัวหน้าสาขาวิชา

หัวหน้างาน

อัตลักษณ์


รายงานประจำปี
เปิดอ่านทั้งหมด


...

รายงานประจำปี พ.ศ. 2557 1105