ข่าวนักศึกษา
เปิดอ่านทั้งหมด


นักศึกษา มช. คว้ารางวัลชนะเลิศการสร้างสรรค์สื่อใหม่ เพื่อเผยแพร่งานวิจัย สกว. สู่คนรุ่นใหม่

อ่านเพิ่มเติม »

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. สุดสร้างสรรค์ สะท้อนแนวคิดวิชาชีพครูผ่านการแสดงละครเวที

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. รวมพลังสืบสานประเพณีประเพณีรับน้องขึ้นดอย 2558

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์
เปิดอ่านทั้งหมด


คณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมกับ งานนักศึกษาการศึกษาพิเศษ จัดแนะแนวสัญจร “การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนพิการ”

อ่านเพิ่มเติม »

คณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มช. เป็นวิทยากรบรรยาย เตรียมความพร้อมนักเรียน LD ก่อนเข้าสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม »

คณะศึกษาศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจากญี่ปุ่น ในโอกาสรับฟังการบรรยายพิเศษและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวผู้บริหาร
เปิดอ่านทั้งหมด


ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมวางพวงหรีดร่วมไว้อาลัยแด่ รองศาสตราจารย์เผียน ไชยศร

อ่านเพิ่มเติม »

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน ในโอกาสบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ศิลปะการละครเพื่อการเรียนรู้”

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเรยีนาฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะฯ

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดอ่านข่าวเก่าประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการให้รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลค้นคว้าแบบอิสระ ปีการศึกษา 2558 - อ่าน 250
ขอให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2558 - อ่าน 227
ประกาศถึงนักศึกษา : กระบวนวิชา 100308 จะเปิดสอนในภาคเรียนที่ 2/2558 - อ่าน 288
ปฎิทินกิจกรรมและกำหนดการต่างๆ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 - อ่าน 960
ปฎิทินกิจกรรมและกำหนดการต่างๆ สำหรับนักศึกษา ป.ตรี คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 - อ่าน 892
ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการ "ภาษาและวัฒนธรรมไทยสร้างคนดี" - อ่าน 815
ตารางสอบประจำภาคการศึกษาที่ 3/2557 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 304
กำหนดวันพ้นสภานภาพนักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียนและมิได้ลาพักการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 - อ่าน 308
แจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 - อ่าน 277
สวัสดีนักศึกษา - อ่าน 279
ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2558 ครั้งที่ 3 - อ่าน 135
ศจย. สนับสนุนทุนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ ประจำปี พ.ศ.2558 - อ่าน 131
แจ้งผลการให้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 18 กลุ่มอาจารย์ที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก. ปกติ - อ่าน 266
ประกาศการให้ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 - อ่าน 165
ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 - อ่าน 204
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการฯ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 3 - อ่าน 181
ประกาศการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 - อ่าน 166
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559 - อ่าน 210
ชี้แจงแนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยจากงบแผ่นดิน ประจำปี 2560 - อ่าน 202
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม เรื่อง “โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา” - อ่าน 5924
เชิญยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามมติคณะรัฐมนตรี (โครงการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน) - อ่าน 309
แนวทางการสมัครรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ - อ่าน 376
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะฯ ครั้งที่ 17 - อ่าน 3849

ข่าวสารคณะศึกษาศาสตร์
เปิดอ่านทั้งหมด


...
ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 219
...
ประจำเดือน มิถุนายน 2558 413
...
ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 495
...
ประจำเดือน เมษายน 2558 354

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ

ประวัติ่คณะศึกษาศาสตร์

โครงสร้างคณะ

โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการบริหารคณะ

ผู้บริหารคณะ

หัวหน้าภาควิชา

หัวหน้าสาขาวิชา

หัวหน้างาน

อัตลักษณ์


ติดต่อขอประชาสัมพันธ์ได้ที่สำนักงานคณะ

เว็บลิงค์ เว็บลิงค์ เว็บลิงค์ เว็บลิงค์ เว็บลิงค์ เว็บลิงค์


รายงานประจำปี
เปิดอ่านทั้งหมด


...

รายงานประจำปี พ.ศ. 2557 400