ข่าวนักศึกษา
เปิดอ่านทั้งหมด


สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการสานสัมพันธ์การศึกษาพิเศษ 2 สถาบัน

อ่านเพิ่มเติม »

คณะศึกษาศาสตร์ มช. คว้ารางวัลชนะเลิศ 2 รายการ การแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และการแสดงสปิริต ประจำปี 2558

อ่านเพิ่มเติม »

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมแสดงขับร้องประสานเสียง ในงาน CMU Book Fair ครั้งที่ 22

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์
เปิดอ่านทั้งหมด


คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมกับศูนย์บริหารงานวิจัย และสถาบันภาษา จัดการประชุมสัมมนา JSPS Core-to-Core Seminar

อ่านเพิ่มเติม »

คณะศึกษาศาสตร์ มช. ต้อนรับหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสการบรรยายพิเศษ

อ่านเพิ่มเติม »

สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมสัมมนาวิชาการวิจัย การวัดและประเมินผลสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวผู้บริหาร
เปิดอ่านทั้งหมด


ผู้บริหารและบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "วิเทศฯ ยุคใหม่ใส่ใจ EdPEx"

อ่านเพิ่มเติม »

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ออกอากาศสดสถานีวิทยุ FM100

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม มช. ครบรอบ 35 ปี

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดอ่านข่าวเก่าคณบดี หัวหน้าภาควิชาฯ ทีมผู้บริหารและคณาจารย์ ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมรับประทานอาหารและพบปะพูดคุยเพื่อสร้างความสัมพันธภาพ - อ่าน 83
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การงดให้บริการสนามซอร์ฟบอล (สนามด้านหน้าคณะบริหารธุรกิจ) และสนามเปตอง (ด้านข้างสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) - อ่าน 38
เทปบันทึกภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 50 (คณะศึกษาศาสตร์) - อ่าน 127
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมความร่วมมือระหว่าง มช. กับ University of Brunei Darrussalam ประเทศบรูไน - อ่าน 128
Sophia University ประเทศญี่ปุ่น เชิญ นศ. ผู้สนใจเข้าศึกษาในโครงการ Short-Term Program - อ่าน 123
ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายสร้างครู ปี 8 ตอน ฅนเป็นครู - อ่าน 4058
ตารางการใช้ห้องเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกระดับชั้น - อ่าน 456
โครงการ Erasmus +: International Dimension in Higher Education เชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ และนักวิชาการร่วมโครงการ - อ่าน 490
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบันคลังสมองของชาติ ประจำปี 2559 - อ่าน 197
กำหนดการรับเอกสารสำเร็จการศึกษาจากคณะ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2559 - อ่าน 221
การกรอกภาระงานและเกณฑ์การประเมิน การปฏิบัติงานในระบบ CMU-MIS - อ่าน 356
แบบฟอร์มแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ : เพื่อยื่นขอประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ - อ่าน 1578
ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา - อ่าน 53
ประกาศแจ้งกำหนดการ/สถานที่ สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 - อ่าน 641
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 - อ่าน 274
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา "สุขภาวะองค์รวม ในศตวรรษที่ 21" และนำสเนอผลงานทางวิชาการ - อ่าน 56
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 - อ่าน 785
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 14/2558 เรื่อง เงื่อนไขความรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา - อ่าน 216
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2559
- อ่าน 5520
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 - อ่าน 5215
สถานที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 - อ่าน 206
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 - อ่าน 7754
กำหนดวันสุดท้ายของการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ประจำปีการศึกษา 2558 (ทุกภาคเรียน) - อ่าน 331
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 - อ่าน 31097
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและเป็นผู้รับทุนโครงการ สควค.ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 - อ่าน 285
ปฎิทินกิจกรรมและกำหนดการต่างๆ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 - อ่าน 1427
กำหนดวันพ้นสภานภาพนักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียนและมิได้ลาพักการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 - อ่าน 379
สวัสดีผู้สนใจศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี - อ่าน 3357
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 - อ่าน 274
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา "สุขภาวะองค์รวม ในศตวรรษที่ 21" และนำสเนอผลงานทางวิชาการ - อ่าน 56
รับสมัคร : นักศึกษาช่วยงานการผลิตผลงานวิชาการของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 107
ขอให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ กระบวนวิชา ภาคการศึกษา 2/2558 - อ่าน 84
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 - อ่าน 245
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 14/2558 เรื่อง เงื่อนไขความรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา - อ่าน 216
ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand’s Network Security Contest 2016 - อ่าน 213
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม "AIS แนะแนวว่าที่บัณฑิต ก้าวสู่วัยทำงานที่สดใส ปี 2558" - อ่าน 313
กำหนดวันสุดท้ายของการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ประจำปีการศึกษา 2558 (ทุกภาคเรียน) - อ่าน 331
ขอให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2558 - อ่าน 566
ประกาศถึงนักศึกษา : กระบวนวิชา 100308 จะเปิดสอนในภาคเรียนที่ 2/2558 - อ่าน 600
ปฎิทินกิจกรรมและกำหนดการต่างๆ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 - อ่าน 1427
ปฎิทินกิจกรรมและกำหนดการต่างๆ สำหรับนักศึกษา ป.ตรี คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 - อ่าน 1267
ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการ "ภาษาและวัฒนธรรมไทยสร้างคนดี" - อ่าน 1301
ตารางสอบประจำภาคการศึกษาที่ 3/2557 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 602
กำหนดวันพ้นสภานภาพนักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียนและมิได้ลาพักการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 - อ่าน 579
แจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 - อ่าน 539
สวัสดีนักศึกษา - อ่าน 560
สกว.เปิดรับสมัครทุน คปก. รุ่นที่ 19 สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาที่ไม่เคยได้รับทุน คปก. - อ่าน 53
รับสมัครทุนภายใต้โครงการนำร่องการวิจัยร่วมข้ามประเทศรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN+3 Cross Border Research) รอบที่ 4 - อ่าน 47
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Academia Responsibility for Sustainable Society - Lessons Learned from Social Business" - อ่าน 87
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประเภทกำหนดเรื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - อ่าน 105
การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560 - อ่าน 161
Call for Abstracts/ Full papers การประชุม “The 6th Joint Symposium between KU and CMU” สำหรับคณาจารย์และนักวิจัย - อ่าน 105
ผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 - อ่าน 189
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม เรื่อง “โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา” - อ่าน 12733
แนวทางการสมัครรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ - อ่าน 721
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะฯ ครั้งที่ 17 - อ่าน 9065
สกอ. ขอความร่วมมือกรองแบบรับฟังความเห็น “ร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. …” - อ่าน 29
กรุณากรอกรายการหักลดหย่อนภาษี ประจำปี 2559 ได้ที่ CMU MIS ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 - อ่าน 82
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ นักวิจัย และสำหรับบุคคลภายนอก - อ่าน 133
กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2558 - อ่าน 271
ประชาสัมพันธ์ : สิทธิพิเศษไทวัสดุเพื่อสมาชิก กบข. และนำส่งคูปอง - อ่าน 334
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/สายปฏิบัติ - อ่าน 565
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ - อ่าน 524

ข่าวสารคณะศึกษาศาสตร์
เปิดอ่านทั้งหมด


...
ประจำเดือน ตุลาคม 2558 283
...
ประจำเดือน กันยายน 2558 422
...
ประจำเดือน สิงหาคม 2558 339
...
ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 606

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ

ประวัติ่คณะศึกษาศาสตร์

โครงสร้างคณะ

โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการบริหารคณะ

ผู้บริหารคณะ

หัวหน้าภาควิชา

หัวหน้าสาขาวิชา

หัวหน้างาน

อัตลักษณ์


รายงานประจำปี
เปิดอ่านทั้งหมด


...

รายงานประจำปี พ.ศ. 2557 816