หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรอบรมบุคลิกภาพและการสมาคม หลักสูตรผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น ปภ.เชียงใหม่ รุ่นที่ 4

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 สิงหาคม 2562
โดย : ผู้จัดการเว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรอบรมบุคลิกภาพและการสมาคม หลักสูตรผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น ปภ.เชียงใหม่ รุ่นที่ 4
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ ได้รับเชิญจากวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้...