อาจารย์วิโรจน์ รัตตากรe

อาจารย์วิโรจน์ รัตตากร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและสนับสนุนยุทธศาสตร์

โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ห้องทำงาน : ห้องงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
วิชาที่สอน :