English


ข่าวนักศึกษา
เปิดอ่านทั้งหมด


นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. สะท้อนแนวคิดวิชาชีพครูผ่านสื่อวีดิทัศน์ ในการสัมมนานักศึกษาเตรียมการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2560

อ่านเพิ่มเติม »

พิธีปิดห้องเชียร์วันไหว้ครู และรับน้องขึ้นดอย ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มช. รวมพลังสืบสานประเพณีรับน้องขึ้นดอย ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์
เปิดอ่านทั้งหมด


สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มอบรายงานสรุปโครงการอบรมความรู้และเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งบ้านหนองตอง พร้อมเกียรติบัตรแก่ นร.ที่ร่วมโครงการ

อ่านเพิ่มเติม »

คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจง การกรอกภาระงาน หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินการปฏิบัติราชการ/งานฯ

อ่านเพิ่มเติม »

คณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจากญี่ปุ่น ในโอกาสรับฟังการบรรยายพิเศษและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวผู้บริหาร
เปิดอ่านทั้งหมด


ผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในท้องถิ่นตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุงานของคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 53 ปี

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดอ่านข่าวเก่าขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน/ราชการ ประจำปี 2560 - อ่าน 16
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะปิดระบบโทรศัพท์ชั่วคราวเพื่อย้ายที่ทำการติดตั้งชุมสายโทรศัพท์ เป็นเวลา 10 วัน และ 5 วัน - อ่าน 54
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา - อ่าน 39
ผลการบริหารงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอบ 1 ปี 6 เดือน - อ่าน 287
ประกาศใช้ตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 986
รายงานสรุปผลการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560 และ รายงานสรุปผลการแข่งขันโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 สำหรับนักศึกษารหัส 55 ที่สำเร็จการศึกษา - อ่าน 265
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 11 - อ่าน 43
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 10 - อ่าน 55
ผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยและบริหารทุนวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 - อ่าน 154
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 8 - อ่าน 156
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 7 - อ่าน 185
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 6 - อ่าน 160
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 5 - อ่าน 156
ประกาศ ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย - อ่าน 263
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 4 - อ่าน 231
โครงการผลิตผลงานวิชาการระดับนานาชาติแบบมุ่งเป้า - อ่าน 283
ประกาศหลักเกณฑ์การยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความทางวิชาการ - อ่าน 216
ประกาศ เรื่อง การจัดสรรทุนวิจัยและบริหารทุนวิจัย งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 275
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2560 - อ่าน 45
การพิจารณาคัดเลือกผู้ปฎิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 - อ่าน 34
กำหนดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะ คณะกรรมการบริหารประจำคณะและคณะกรรมการบัณฑิตประจำคณะ ประจำปี 2560 (ฉบับปรับปรุง) - อ่าน 321
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขอยกเลิกและกำหนดเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 488
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกและกำหนดแนวปฏิบัติในการขอรับทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 433

ข่าวสารคณะศึกษาศาสตร์
เปิดอ่านทั้งหมด


...
ประจำเดือน ตุลาคม 2558 551
...
ประจำเดือน กันยายน 2558 541
...
ประจำเดือน สิงหาคม 2558 539
...
ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 546

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ

ประวัติ่คณะศึกษาศาสตร์

โครงสร้างคณะ

โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการบริหารคณะ

ผู้บริหารคณะ

หัวหน้าภาควิชา

หัวหน้าสาขาวิชา

หัวหน้างาน

อัตลักษณะ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ

ข้อมูลสารสนเทศบุคลากร

ระเบียบ ข้อบังคับ งานบุคคล

ระบบสารสนเทศ CMU-MIS

ระบบสารสนเทศ EDU-MIS

อีเมล์ @cmu.ac.th

สำนักงานประกันสังคม

กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
รายงานประจำปี
เปิดอ่านทั้งหมด


...

รายงานประจำปี พ.ศ. 2557 570