English


ข่าวนักศึกษา
เปิดอ่านทั้งหมด


นศ. สาขาวิชาศิลปศึกษา จัดงาน ARTSHUUU ครั้งที่ 1 ตอน สวนสนุก

อ่านเพิ่มเติม »

ชมรมบูรณาการความรู้สู่ชุมชน จัดกิจกรรมโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ "ลูกช้างรักษ์ป่า คืนชีวาให้ธรรมชาติ ตามศาสตร์พระราชา"

อ่านเพิ่มเติม »

นศ.ชั้นปีที่ 3-5 ร่วมโครงการอบรมเพิ่มเติมสาระความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐานของคุรุสภาฯ มาตรฐานที่ 1 2 3 6 10 และ 11

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์
เปิดอ่านทั้งหมด


คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 หัวข้อ วิทยากรโดย Dr. Brenda Litchfield

อ่านเพิ่มเติม »

หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องโรค และการบริหารร่างกายสำหรับผู้สูงอายุโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยา

อ่านเพิ่มเติม »

คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดอบรมให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติในการจัดทำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวผู้บริหาร
เปิดอ่านทั้งหมด


ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีเปิดงาน "หมู่ล้านนา : พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีล้านนา" และ "ลานข่วงศิลป์"

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายศิลปะโตโยต้า (Toyota Art Camp)

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับผู้แทนจากเครือข่ายโครงการคนดีศรีเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม »


ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดอ่านข่าวเก่าประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 - อ่าน 16659
ขอเชิญประชุมและร่วมเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการนานาชาติพม่าศึกษา ครั้งที่ 2 - The 2nd International Conference on Burma/Myanmar Studies (The 2nd ICBMS) - อ่าน 103
การรับสมัครและการใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ประจำปี พ.ศ. 2560 - อ่าน 89
ขส. มช. ปรับปรุงการให้บริการเส้นทาง มช. ไปยัง แม่เหียะและสวนดอก เริ่ม 1 ตุลาคม 2560 - อ่าน 146
มช. เชิญชวนประกวดวิดีโอคลิปถ่ายทอดความประทับใจผ่านบทเพลงของมหาวิทยาลัย ชิง 8 รางวัล วงเงิน 76,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เปิดรับผลงานถึง 30 พฤศจิกายน 2560 - อ่าน 131
ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์การจอดรถ อาคารจอดรถ มช. - อ่าน 138
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา - อ่าน 159
ประกาศใช้ตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 1259
รายงานสรุปผลการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560 และ รายงานสรุปผลการแข่งขันโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 สำหรับนักศึกษารหัส 55 ที่สำเร็จการศึกษา - อ่าน 422
ผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยชจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 4 (เพิ่มเติม ) - อ่าน 69
ผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยชจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 4 - อ่าน 93
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 15 - อ่าน 89
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 14 - อ่าน 118
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 13 - อ่าน 108
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 12 - อ่าน 97
ผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยชจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 - อ่าน 110
ประกาศ เรื่อง การจัดสรรทุนวิจัยและบริหารทุนวิจัย งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 380

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ

ประวัติ่คณะศึกษาศาสตร์

อัตลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์

ค่านิยมองค์กร

โครงสร้างคณะ

โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการบริหารคณะ

ผู้บริหารคณะ

หัวหน้าภาควิชา

หัวหน้าสาขาวิชา

หัวหน้างาน

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ

ข้อมูลสารสนเทศบุคลากร

ระเบียบ ข้อบังคับ งานบุคคล

ระบบสารสนเทศ CMU-MIS

ระบบสารสนเทศ EDU-MIS

อีเมล์ @cmu.ac.th

สำนักงานประกันสังคม

กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
รายงานประจำปี
เปิดอ่านทั้งหมด


...

รายงานประจำปี พ.ศ. 2557 718