โพสต์เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2559 ดู 13302 ครั้ง----------------------------------------------------------------------

ติดต่อสอบถามรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่ สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช.
1.พี่เติ้ล 088-2375707 2.พี่ปาล์ม 082-2015164 3.พี่โอ๊ต 087-5442149 4.พี่ออย 0875463468

<< กลับ

Banner ค่ายสร้างครู ปี 8
Poster ค่ายสร้างครู ปี 8
ใบสมัครร่วมโครงการ
ใบสมัคร STAFF
Banner ประกาศผล
Poster ประกาศผล
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการ ค่ายสร้างครู ปี8 ตอน ฅนเป็นครู


โครงการผลิตผลงานวิชาการระดับนานาชาติแบบมุ่งเป้า - อ่าน 9
ประกาศหลักเกณฑ์การยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความทางวิชาการ - อ่าน 10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 - อ่าน 87
ผลการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ - อ่าน 86
ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 - อ่าน 36
ประกาศ เรื่อง การจัดสรรทุนวิจัยและบริหารทุนวิจัย งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 55
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิจัยผู้ช่วย - อ่าน 124
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ - อ่าน 177
ประกาศผลการจัดซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๑๐๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก - อ่าน 55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรผู้บริหารเชี่ยวชาญ ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2560 - อ่าน 186
รายชื่อผู้สมัครจากต้นสังกัด หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ - อ่าน 3094
กำหนดการพัฒนาผู้บริหารโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ทุกหลักสูตร

- อ่าน 2719
การขอคืนค่าลงทะเบียน ของโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ - อ่าน 1724
รายชื่อผู้สมัครจากต้นสังกัด หลักสูตรผู้บริหารเชี่ยวชาญ - อ่าน 1537
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/สายปฏิบัติ - อ่าน 1529
รายชื่อผู้สมัครจากต้นสังกัด หลักสูตรผู้บริหารชำนาญการพิเศษ - อ่าน 1491
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ - อ่าน 1382
รายชื่อผู้สมัครจากต้นสังกัด หลักสูตรครูเชี่ยวชาญ - อ่าน 1067
รับสมัคร : นักศึกษาช่วยงานการผลิตผลงานวิชาการของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 1039
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม มาตรฐาน 9 รุ่นที่ 3 - อ่าน 636