โพสต์เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561 ดู 195 ครั้ง

โครงการเสื้อยืดเพื่อคนพิเศษ 2018

-------------------------

โครงการเสื้อยืดเพื่อคนพิเศษ 2018 เกิดขึ้นจาก Term Project ใน กระบวนวิชา 100307 การศึกษาพิเศษร่วมสมัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มอบหมายให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มออกแบบเสื้อยืด 1 ตัวที่สร้างเจตคติที่ดีต่อบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ จากนั้น นักศึกษาทุกคนจะลงคะแนนเสียงเพื่อคัดเลือกแบบเสื้อยืดที่ตัวเองคิดว่าช่วยสร้างเจตคติทางบวกได้ดีที่สุด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิริยางกูร อาจารย์ผู้สอนในกระบวนวิชาดังกล่าวได้นำแบบเสื้อยืดที่ได้รับคะแนนสูงสุดมาผลิตเสื้อยืดและจำหน่ายเพื่อหาทุนช่วยเหลือครอบครัวของบุคคลพิการซ้อนที่มีฐานะยากจนและต้องการความช่วยเหลือ โดยอาจารย์ได้ส่งมอบกำไรทั้งหมดที่ได้จากการจำหน่ายเสื้อยืดไปยังศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดต่างๆ เพื่อให้ศูนย์ฯ มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือต่อไป

โครงการฯ นี้เจาะจงให้ความช่วยเหลือครอบครัวของบุคคลพิการซ้อน ติดเตียงที่มีฐานะยากจน เพราะการดูแลบุคคลพิการซ้อนมีค่าใช้จ่ายสูงมาก เช่น ค่ายาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่บางรายการไม่สามารถเบิกจากประกันสุขภาพได้ ค่าอาหารเหลว ค่าผ้าอ้อมสำเร็จรูป ค่าไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ รวมถึงค่าเดินทางเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบ่อยกว่าบุคคลที่มีความบกพร่องเพียงเล็กน้อย เป็นต้น ในขณะเดียวกัน ครอบครัวเหล่านี้กลับมีรายได้น้อย เนื่องจากสมาชิกคนใดคนหนึ่งในครอบครัวมักต้องอยู่บ้านเพื่อดูแลบุคคลพิการซ้อนตลอดเวลา จึงไม่สามารถทำงานหารายได้ได้มากนัก นอกจากนี้ ผู้ปกครองยังเกิดความเหนื่อยล้าที่ต้องดูแลบุคคลเหล่านี้เป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานและมักรู้สึกท้อแท้เพราะโอกาสที่พัฒนาการของบุคคลพิการซ้อนและติดเตียงจะดีขึ้นนั้นเป็นไปได้น้อย กำลังใจและความช่วยเหลือจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับครอบครัวเหล่านี้

โครงการ "เสื้อยืดเพื่อคนพิเศษ 2018" เพื่อช่วยเหลือบุคคลพิการซ้อนที่ใช้ชีวิตด้วยความยากลำบาก .. กำไรทั้งหมดจะมอบให้แก่ครอบครัวของบุคคลพิการซ้อน ติดเตียง ฐานะยากจนในจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย * ราคา (รวมค่าส่งแล้ว) ซื้อ 1 ตัว = 300 บาท ซื้อ 2 ตัว (มี 5 สี คละสีได้ และคละไซส์ได้) = 550 บาท

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ผศ.ดร.ยุวดี วิริยางกูร โทร. (089) 797-5233 หรือ (053) 941-206 หรือ yuwadee.v@cmu.ac.th หรือ Facebook Page “เสื้อยืดเพื่อคนพิเศษ 2018”

ผู้ที่สนใจสั่งซื้อ สามารถโอนเงินเข้าบัญชีชื่อ ยุวดี วิริยางกูร และ/หรือ ภทรา นาพนัง และ/หรือ วนิดา สินเบญจพงศ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 667-4-25293-8 จากนั้น กรุณาส่ง Pay-in slip พร้อมที่อยู่สำหรับจัดส่งเสื้อยืดมาที่ ผศ.ดร.ยุวดี วิริยางกูร โทร. (089) 797-5233 หรือ (053) 941-206 หรือ yuwadee.v@cmu.ac.th หรือ Facebook “Yuwadee Viriyangkura”

<< กลับ

ไม่มีเอกสารแนบ


คำประกาศเกียรติคุณ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 - อ่าน 23
ประวัติและผลงาน นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 : อาจารย์รัตน์ ปาละพงศ์ นักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ รหัสนักศึกษา 122492 - อ่าน 19
ขอเชิญผู้สนใจร่วมสัมมนาทางวิชาการ ในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่” - อ่าน 22
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ - อ่าน 83
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (หลักสูตร 4 ปี) - อ่าน 5905
รวมรายละเอียด : การรับเข้าเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/2562 - อ่าน 1086
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี - อ่าน 137
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านพัสดุ) - อ่าน 145
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ - อ่าน 299
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี - อ่าน 155
กำหนดการพัฒนาผู้บริหารโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ทุกหลักสูตร

- อ่าน 7919
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (หลักสูตร 4 ปี) - อ่าน 5905
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/สายปฏิบัติ - อ่าน 2415
รวมรายละเอียดต่างๆ : พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 53 (สำหรับบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์) - อ่าน 2302
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ - อ่าน 2126
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ครั้งที่ 30 (วันที่ 16-20 มิถุนายน 2561) - อ่าน 1972
ประกาศ เรื่อง การขอรับใบวุฒิบัตรฉบับใหม่แทนฉบับเดิม - อ่าน 1132
รวมรายละเอียด : การรับเข้าเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/2562 - อ่าน 1086
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 29 (วันที่ 2-3, 9-10 มิถุนายน 2561) - อ่าน 924
โครงการคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี - อ่าน 918