โพสต์เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561 ดู 90 ครั้ง

โครงการเสื้อยืดเพื่อคนพิเศษ 2018

-------------------------

โครงการเสื้อยืดเพื่อคนพิเศษ 2018 เกิดขึ้นจาก Term Project ใน กระบวนวิชา 100307 การศึกษาพิเศษร่วมสมัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มอบหมายให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มออกแบบเสื้อยืด 1 ตัวที่สร้างเจตคติที่ดีต่อบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ จากนั้น นักศึกษาทุกคนจะลงคะแนนเสียงเพื่อคัดเลือกแบบเสื้อยืดที่ตัวเองคิดว่าช่วยสร้างเจตคติทางบวกได้ดีที่สุด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิริยางกูร อาจารย์ผู้สอนในกระบวนวิชาดังกล่าวได้นำแบบเสื้อยืดที่ได้รับคะแนนสูงสุดมาผลิตเสื้อยืดและจำหน่ายเพื่อหาทุนช่วยเหลือครอบครัวของบุคคลพิการซ้อนที่มีฐานะยากจนและต้องการความช่วยเหลือ โดยอาจารย์ได้ส่งมอบกำไรทั้งหมดที่ได้จากการจำหน่ายเสื้อยืดไปยังศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดต่างๆ เพื่อให้ศูนย์ฯ มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือต่อไป

โครงการฯ นี้เจาะจงให้ความช่วยเหลือครอบครัวของบุคคลพิการซ้อน ติดเตียงที่มีฐานะยากจน เพราะการดูแลบุคคลพิการซ้อนมีค่าใช้จ่ายสูงมาก เช่น ค่ายาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่บางรายการไม่สามารถเบิกจากประกันสุขภาพได้ ค่าอาหารเหลว ค่าผ้าอ้อมสำเร็จรูป ค่าไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ รวมถึงค่าเดินทางเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบ่อยกว่าบุคคลที่มีความบกพร่องเพียงเล็กน้อย เป็นต้น ในขณะเดียวกัน ครอบครัวเหล่านี้กลับมีรายได้น้อย เนื่องจากสมาชิกคนใดคนหนึ่งในครอบครัวมักต้องอยู่บ้านเพื่อดูแลบุคคลพิการซ้อนตลอดเวลา จึงไม่สามารถทำงานหารายได้ได้มากนัก นอกจากนี้ ผู้ปกครองยังเกิดความเหนื่อยล้าที่ต้องดูแลบุคคลเหล่านี้เป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานและมักรู้สึกท้อแท้เพราะโอกาสที่พัฒนาการของบุคคลพิการซ้อนและติดเตียงจะดีขึ้นนั้นเป็นไปได้น้อย กำลังใจและความช่วยเหลือจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับครอบครัวเหล่านี้

โครงการ "เสื้อยืดเพื่อคนพิเศษ 2018" เพื่อช่วยเหลือบุคคลพิการซ้อนที่ใช้ชีวิตด้วยความยากลำบาก .. กำไรทั้งหมดจะมอบให้แก่ครอบครัวของบุคคลพิการซ้อน ติดเตียง ฐานะยากจนในจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย * ราคา (รวมค่าส่งแล้ว) ซื้อ 1 ตัว = 300 บาท ซื้อ 2 ตัว (มี 5 สี คละสีได้ และคละไซส์ได้) = 550 บาท

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ผศ.ดร.ยุวดี วิริยางกูร โทร. (089) 797-5233 หรือ (053) 941-206 หรือ yuwadee.v@cmu.ac.th หรือ Facebook Page “เสื้อยืดเพื่อคนพิเศษ 2018”

ผู้ที่สนใจสั่งซื้อ สามารถโอนเงินเข้าบัญชีชื่อ ยุวดี วิริยางกูร และ/หรือ ภทรา นาพนัง และ/หรือ วนิดา สินเบญจพงศ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 667-4-25293-8 จากนั้น กรุณาส่ง Pay-in slip พร้อมที่อยู่สำหรับจัดส่งเสื้อยืดมาที่ ผศ.ดร.ยุวดี วิริยางกูร โทร. (089) 797-5233 หรือ (053) 941-206 หรือ yuwadee.v@cmu.ac.th หรือ Facebook “Yuwadee Viriyangkura”

<< กลับ

ไม่มีเอกสารแนบ


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่งคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านพัสดุ) - อ่าน 27
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) ปฏิบัติหน้าที่ช่างทั่วไป - อ่าน 23
ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาประถมศึกษา - อ่าน 30
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านประชาสัมพันธ์) - อ่าน 76
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ - อ่าน 81
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) ปฏิบัติหน้าที่ช่างทั่วไป - อ่าน 44
รับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2560 - อ่าน 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาบริหารการศึกษา - อ่าน 123
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - อ่าน 140
ขอเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่นทุกรหัสร่วมงาน... คืนสู่เหย้า 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มช. สู่ศาสตร์การสอนแนวใหม่ - อ่าน 235
กำหนดการพัฒนาผู้บริหารโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ทุกหลักสูตร

- อ่าน 7689
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้ทำบัตรอนุญาต เข้า-ออก มช. ประจำปี 2561 – 2563 - อ่าน 5059
ขอเชิญร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในงานเปิดกล่องชอล์ก ปีที่ 16 Learning is our LIFE ...เพราะการเรียนรู้ต้องอยู่คู่ชีวิต - อ่าน 3283
ประกาศรับสมัครการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 (ระยะเวลาการจัดอบรมระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2561) - อ่าน 3189
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/สายปฏิบัติ - อ่าน 2308
ศึกษาศาสตร์เสวนา : Show&Share 50 เรื่องราวดีๆ ที่มอบให้ (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561) - อ่าน 2031
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ - อ่าน 2003
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ครั้งที่ 30 (วันที่ 16-20 มิถุนายน 2561) - อ่าน 1820
ประกาศ เรื่อง การขอรับใบวุฒิบัตรฉบับใหม่แทนฉบับเดิม - อ่าน 1079
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มช. เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561 - อ่าน 1031