โพสต์เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2561 ดู 2803 ครั้ง"ศึกษาศาสตร์เสวนา : Show&Share 50 เรื่องราวดีๆ ที่มอบให้" กิจกรรมเสวนาวิชาการด้านการศึกษา ทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 9.30 - 11.00 น. และ 13.30 - 15.00 น. ตั้งแต่วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ถึง วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในเดือนธันวาคม 2561

สามารถลงทะเบียนได้ที่ : http://goo.gl/F9ZxKF

------------------------------------------


กำหนดการจัดกิจกรรม "ศึกษาศาสตร์เสวนา : Show&Share 50 เรื่องราวดีๆ ที่มอบให้"

ทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 9.30 - 11.00 น. และ 13.30 - 15.00 น. ตั้งแต่วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ถึง วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561

--------

 • พุธ 18 ก.ค. 2561 เช้า การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาไทย #Mystory อ. พิชญภณ ศรีนวล
 • พุธ 25 ก.ค. 2561 บ่าย มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการจัดการเรียนรู้หลักภาษาไทย อ.สิระ สมนาม


 • พุธ 15 ส.ค. 2561 เช้า พลศึกษาในยุคใหม่ อ.ดร.สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์
 • พุธ 15 ส.ค. 2561บ่าย การสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติและการทำงานข้ามวัฒนธรรม รศ.ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์
 • พุธ 22 ส.ค. 2561 เช้า สะเต็มศึกษา อ.ดร.สุทธิดา จำรัส
 • พุธ 22 ส.ค. 2561บ่าย ศึกษาศาสตร์สร้างครู นักศึกษาครูสร้างค่าย .....ค่ายสร้างครู” นายวิศรุต หลวงเทพ นายพิสิษฐ์ อิ่มเขียว นายภาคภูมิ วริวงค์ และ นายสิรวิชญ์ ช่อฟ้า
 • พุธ 29 ส.ค. 2561เช้า การพัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษา Fast Track Curriculum อ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์


 • พุธ 5 ก.ย. 2561เช้า กลยุทธ์การสอนของอาจารย์ Young Gen อ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์
 • พุธ 5 ก.ย. 2561บ่าย ความเชื่อมโยงจากงานบริการวิชาการสู่การเรียนการสอนและวิจัย รศ.ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์
 • พุธ 12 ก.ย. 2561 เช้า การประเมินเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อ.ดร.สุนีย์ เงินยวง อ.ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร
 • พุธ 12 ก.ย. 2561 บ่าย Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ อ.ดร.สุนีย์ เงินยวง อ.ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร ผศ.ดร.สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช
 • พุธ 19 ก.ย. 2561 เช้า “กูอ่านหนังสือช่างกูสัง...” ผู้หญิงล้านนา การศึกษา และ Gender Inequality ? อาจารย์ ดร. ภักดีกุล รัตนา
 • พุธ 19 ก.ย. 2561 บ่าย ซิ่นและการสืบสานวัฒนธรรมผ่านชั้นเรียน ผศ.ดร. อุไรวรรณ หาญวงค์
 • เสาร์ 22 ก.ย. 2561 เช้า ปัญหาทางคณิตศาสตร์...ปัญหาของใคร? : มุมมองจาก Open Approach อาจารย์ ดร.เจนสมุทร แสงพันธ
 • พุธ 26 ก.ย. 2561 บ่าย การจัดการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น : กรณีศึกษา Kagawa Prefecture อาจารย์อาทิตยา อินยง


 • เสาร์ 6 ต.ค. 2561 บ่าย ICT Integrated Learning อ.ดร.สุทธิดา จำรัส
 • พุธ 10 ต.ค. 2561 เช้า เรียนอย่างไร อยู่อย่างไรในต่างแดน ผ่านประสบการณ์การใช้ชีวิต จากประเทศออสเตรเลีย อาจารย์ ดร.บุษรี เพ่งเล็งดี
 • พุธ 10 ต.ค. 2561 บ่าย Mathematics Innovation อ.ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี
 • พุธ 17 ต.ค. 2561 เช้า ลีลาวิทยากร : คิด สื่อสาร สำราญใจ ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก
 • พุธ 17 ต.ค. 2561 บ่าย Growth Mindset อ.ดร.มนต์นภัส มโนการณ์
 • เสาร์ 20 ต.ค. 2561 เช้า นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในยุคการเรียนรู้ 4.0 รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง
 • เสาร์ 20 ต.ค. 2561 บ่าย Active Learning กับความจำเป็นเร่งด่วน ในการจัดการเรียนการสอนของครูไทย รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข
 • พุธ 24 ต.ค. 2561 เช้า การสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ผศ.ดร.สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร
 • พุธ 24 ต.ค. 2561 บ่าย อนาคตกล้องถ่ายภาพ ผ่านวิวัฒนาการจากอดีต ดร.สุนันท์ชัย ออนตะไคร้
 • เสาร์ 27 ต.ค. 2561 เช้า กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา 4.0 อ.ดร.มนต์นภัส มโนการณ์
 • พุธ 31 ต.ค. 2561 เช้า ครูนักปฏิบัติการสร้างศิษย์ขบถ รศ.ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์
 • พุธ 31 ต.ค. 2561 บ่าย พลังและความท้าทายการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อ.วิชญา ผิวคำ


 • เสาร์ 3 พ.ย 2561 บ่าย Differentiated Classroom ผศ.สุนทรี คนเที่ยง
 • พุธ 7 พ.ย 2561 เช้า ภูมิรู้วิจัยสู่การบริหารคุณภาพ รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข
 • พุธ 7 พ.ย 2561 บ่าย Weaving Literacy into Teaching ผศ.สุนทรี คนเที่ยง
 • เสาร์ 10 พ.ย. 2561 เช้า ครูในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลง: บทสะท้อนจากโครงการพัฒนาหลักสูตรพหุวัฒนธรรมศึกษาระดับปฐมวัยในพื้นที่ชายขอบ อ.ดร. นันท์นภัส แสงฮอง และ อ.ดร. พิสิษฏ์ นาสี
 • เสาร์ 10 พ.ย 2561 บ่าย มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการวิจัยทางการศึกษา ผศ.ดร.สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช อ.ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร อ.ดร.สุนีย์ เงินยวง และ อ.ดร.ณัฐพล แจ้งอักษร
 • พุธ 14 พ.ย 2561 บ่าย การสื่อสารและการสอนภาษาแบบข้ามวัฒนธรรม ผศ.ดร.บุญรอด โชติวชิรา
 • ศุกร์ 16 พ.ย. 2561 เวลา 8.30-10.00 วิถีก้าวย่าง : การประถมศึกษา อ.วิชญา ผิวคำ
 • ศุกร์ 16 พ.ย. 2561 เวลา 10.30-12.00 พลังแห่งการสะท้อนคิด : มุมมองการพัฒนาตนเองของครู ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก
 • ศุกร์ 16 พ.ย. 2561 เวลา 12.30-14.00 กลเกมวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ผศ.ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์
 • ศุกร์ 16 พ.ย. 2561 เวลา 14.30 -16.00 ประสบการณ์ผ่านการจัดการเรียนรู้ สืบศิลป์สาน งานช่างสิบหมู่ สล่าเครื่องเงินวัดศรีสุพรรณ นายภูริวัฒน์ เขนย และคณะ
 • เสาร์ 17 พ.ย 2561 เช้า Teaching Outside the box : ถอดบทเรียนจากเส้นทางการเรียนรู้แบบรวมพลัง อ.วิชญา ผิวคำ และ ดร.สุรศักดิ์ เมาเทือก
 • พุธ 21 พ.ย. 2561 เช้า ศาสตร์การสอนเชิงวิพากษ์ผ่านวัฒนธรรมป๊อป อ.ดร.ออมสิน จตุพร
 • พุธ 21 พ.ย 2561 บ่าย เปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนด้วยวิธีง่ายๆ ผศ.ดร. ยุวดี วิริยางกูร
 • เสาร์ 24 พ.ย 2561 เช้า การบริหารสถานศึกษาที่มุ่งผลตามเป้าหมาย ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 ผศ.ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง
 • พุธ 28 พ.ย 2561 เช้า การบริหารสารสนเทศเพื่อการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข
 • พุธ 28 พ.ย 2561 บ่าย เชาวน์ปัญญาเชิงการปฏิบัติกับการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยยุค 4.0 อ.สิระ สมนาม


 • เสาร์ 1 ธ.ค 2561 เช้า การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเชิงสหวิทยาการ โดย รศ.ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง อ.ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ และคณะ
 • เสาร์ 1 ธ.ค 2561 บ่าย การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเชิงสร้างสรรค์ผ่านภาพยนตร์สั้นและสารคดี โดย อ.ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ และคณะ
 • เสาร์ 8 ธ.ค 2561 เช้า กว่าจะเป็นสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ โดย ผศ.ดร.กรีฑา แก้วคง
 • พุธ 12 ธ.ค 2561 เช้า การสอนศิลปศึกษา : มายาคติ การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางฯ และสถานการณ์ปัจจุบัน โดย อ.ดร.ประไพลิน จันทร์หอม
 • พุธ 12 ธ.ค 2561 บ่าย การวิจัย : สะเต็มเพื่อชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม โดย ผศ.ดร.สุทธิดา จำรัส
 • เสาร์ 8 ธ.ค 2561 บ่าย หลักสูตรครู 4 ปี : ก้าวพ้นจากการผลิตซ้ำ และโมเดลของหลักสูตรที่ควรจะเป็น โดย อ.ดร.เจนสมุทร แสงพันธ์ อ.ดร.พิสิษฏ์ นาสี และ อ.ดร.ออมสิน จตุพร
 • พุธ 19 ธ.ค. 2561 เช้า การประยุกต์ใช้ PLC ในสถานศึกษา โดย อ.ดร.ธารณ์ ทองงอก
 • พุธ 19 ธ.ค 2561 บ่าย แนวทางการสร้างความมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาสถานศึกษา:จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ โดย อ.ดร.ศักดา สวาทะนันท์
 • ศุกร์ 21 ธ.ค. 2561 12.00-14.30 น. ภูมิรู้วิจัยสู่การบริหารคุณภาพ โดย รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข งานวันวิชาการ
 • ศุกร์ 21 ธ.ค. 2561 12.00-14.30 น. Weaving Literacy into Teaching โดย ผศ.สุนทรี คนเที่ยง งานวันวิชาการ
 • ศุกร์ 21 ธ.ค. 2561 15.00-16.30 น. กลยุทธ์การออกแบบหลักสูตรบูรณาการยุค 4.0 โดย อ.ดร.สมเกียรติ อินทะสิงห์


** กำหนดการการจัดงานในแต่ละเดือนจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

<< กลับ

ไม่มีเอกสารแนบ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ครั้งที่ 32 - อ่าน 33
รวมรายละเอียด : การรับเข้าเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/2562 (รอบที่ 2) - อ่าน 30
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สาธิต - อ่าน 39
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจิตวิทยา - อ่าน 66
หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ปี 2562 - อ่าน 95
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว - อ่าน 240
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว - อ่าน 152
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยทะเบียนบัณฑิตศึกษา - อ่าน 165
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา - อ่าน 185
ขอเชิญชวนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตลอด 4 เดือน เริ่ม 1 เมษายน 2562 - อ่าน 161
กำหนดการพัฒนาผู้บริหารโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ทุกหลักสูตร

- อ่าน 8192
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (หลักสูตร 4 ปี) - อ่าน 7982
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/สายปฏิบัติ - อ่าน 2555
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ - อ่าน 2249
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ครั้งที่ 30 (วันที่ 16-20 มิถุนายน 2561) - อ่าน 2144
ประกาศ เรื่อง การขอรับใบวุฒิบัตรฉบับใหม่แทนฉบับเดิม - อ่าน 1213
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 29 (วันที่ 2-3, 9-10 มิถุนายน 2561) - อ่าน 1001
ประกาศ เรื่อง การขอรับใบวุฒิบัตรฉบับใหม่แทนฉบับเดิม - อ่าน 943
ประกาศ เรื่อง แจ้งการรับวุฒิบัตร โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ ครั้งที่ 25 วันที่ 15-23 กรกฎาคม 2560 - อ่าน 643
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 9 รุ่น 3 - อ่าน 519