โพสต์เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2561 ดู 1336 ครั้ง


"ศึกษาศาสตร์เสวนา : Show&Share 50 เรื่องราวดีๆ ที่มอบให้" กิจกรรมเสวนาวิชาการด้านการศึกษา ทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 9.30 - 11.00 น. และ 13.30 - 15.00 น. ตั้งแต่วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ถึง วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในเดือนกันยายน 2561

สามารถลงทะเบียนได้ที่ : http://goo.gl/KDmB5a

------------------------------------------


กำหนดการจัดกิจกรรม "ศึกษาศาสตร์เสวนา : Show&Share 50 เรื่องราวดีๆ ที่มอบให้"

ทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 9.30 - 11.00 น. และ 13.30 - 15.00 น. ตั้งแต่วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ถึง วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561

--------

 • พุธ 18 ก.ค. 2561 เช้า การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาไทย #Mystory อ. พิชญภณ ศรีนวล
 • พุธ 25 ก.ค. 2561 บ่าย มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการจัดการเรียนรู้หลักภาษาไทย อ.สิระ สมนาม


 • พุธ 15 ส.ค. 2561 เช้า พลศึกษาในยุคใหม่ อ.ดร.สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์
 • พุธ 15 ส.ค. 2561บ่าย การสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติและการทำงานข้ามวัฒนธรรม รศ.ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์
 • พุธ 22 ส.ค. 2561 เช้า สะเต็มศึกษา อ.ดร.สุทธิดา จำรัส
 • พุธ 22 ส.ค. 2561บ่าย ศึกษาศาสตร์สร้างครู นักศึกษาครูสร้างค่าย .....ค่ายสร้างครู” นายวิศรุต หลวงเทพ นายพิสิษฐ์ อิ่มเขียว นายภาคภูมิ วริวงค์ และ นายสิรวิชญ์ ช่อฟ้า
 • พุธ 29 ส.ค. 2561เช้า การพัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษา Fast Track Curriculum อ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์


 • พุธ 5 ก.ย. 2561เช้า กลยุทธ์การสอนของอาจารย์ Young Gen อ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์
 • พุธ 5 ก.ย. 2561บ่าย ความเชื่อมโยงจากงานบริการวิชาการสู่การเรียนการสอนและวิจัย รศ.ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์
 • พุธ 12 ก.ย. 2561 เช้า การประเมินเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อ.ดร.สุนีย์ เงินยวง อ.ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร
 • พุธ 12 ก.ย. 2561 บ่าย Coaching & Mentoring เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ อ.ดร.สุนีย์ เงินยวง อ.ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร ผศ.ดร.สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช
 • พุธ 19 ก.ย. 2561 เช้า “กูอ่านหนังสือช่างกูสัง...” ผู้หญิงล้านนา การศึกษา และ Gender Inequality ? อาจารย์ ดร. ภักดีกุล รัตนา
 • พุธ 19 ก.ย. 2561 บ่าย ซิ่นและการสืบสานวัฒนธรรมผ่านชั้นเรียน ผศ.ดร. อุไรวรรณ หาญวงค์
 • เสาร์ 22 ก.ย. 2561 เช้า ปัญหาทางคณิตศาสตร์...ปัญหาของใคร? : มุมมองจาก Open Approach อาจารย์ ดร.เจนสมุทร แสงพันธ
 • พุธ 26 ก.ย. 2561 บ่าย การจัดการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น : กรณีศึกษา Kagawa Prefecture อาจารย์อาทิตยา อินยง


 • พุธ 3 ต.ค. 2561 เช้า Growth Mindset อ.ดร.มนต์นภัส มโนการณ์
 • พุธ 3 ต.ค. 2561 บ่าย ICT Integrated Learning อ.ดร.สุทธิดา จำรัส
 • พุธ 6 ต.ค. 2561 บ่าย กลเกมวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ผศ.ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์
 • พุธ 10 ต.ค. 2561 เช้า ถอดบทเรียนความสำเร็จ : รางวัลโครงการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ผศ.ดร.นทัต อัศภาภรณ์
 • พุธ 10 ต.ค. 2561บ่าย Mathematics Innovation อ.ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี
 • พุธ 17 ต.ค. 2561เช้า เทคนิคเป็นวิทยากร : คิด สื่อสาร สำราญใจ ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก
 • พุธ 17 ต.ค. 2561บ่าย ประสบการณ์ผ่านการจัดการเรียนรู้ สืบศิลป์สาน งานช่างสิบหมู่ สล่าเครื่องเงินวัดศรีสุพรรณ นายภูริวัฒน์ เขนย และคณะ
 • เสาร์ 20 ต.ค. 2561เช้า นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในยุคการเรียนรู้ 4.0 รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง
 • เสาร์ 20 ต.ค. 2561บ่าย Active Learning เพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข
 • พุธ 24 ต.ค. 2561เช้า วิทยาศาสตร์กับจินตนาการ ผศ.ดร.สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร
 • พุธ 24 ต.ค. 2561 บ่าย วิวัฒนาการของกล้องถ่ายภาพ จากอดีตถึงปัจจุบัน ดร.สุนันท์ชัย ออนตะไคร้
 • เสาร์ 27 ต.ค. 2561 บ่าย กลยุทธ์การบริการสถานศึกษา 4.0 อ.ดร.มนต์นภัส มโนการณ์
 • พุธ 31 ต.ค. 2561 เช้า ครูนักปฏิบัติการสร้างศิษย์ขบถ รศ.ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์
 • พุธ 31 ต.ค. 2561 บ่าย พลังและความท้าทายการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อ.วิชญา ผิวคำ


 • เสาร์ 3 พ.ย 2561 เช้า PE. วิทยาศาสตร์การกีฬากับครูพลศึกษา อ.ดร.ชินวัฒน์ ไข่เกตุ
 • เสาร์ 3 พ.ย 2561 บ่าย Differentiated Classroom ผศ.สุนทรี คนเที่ยง
 • พุธ 7 พ.ย 2561 เช้า ภูมิรู้วิจัยสู่การบริหารคุณภาพ รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข
 • พุธ 7 พ.ย 2561 บ่าย Weaving Literacy into Teaching ผศ.สุนทรี คนเที่ยง
 • เสาร์ 10 พ.ย 2561 บ่าย มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการวิจัยทางการศึกษา ผศ.ดร.สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช อ.ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร
 • พุธ 14 พ.ย 2561 เช้า วิถีก้าวย่าง : การประถมศึกษา อ.วิชญา ผิวคำ
 • พุธ 14 พ.ย 2561 บ่าย การสื่อสารและการสอนภาษาแบบข้ามวัฒนธรรม ผศ.ดร.บุญรอด โชติวชิรา
 • เสาร์ 17 พ.ย 2561 เช้า Teaching Outside the box อ.วิชญา ผิวคำ
 • เสาร์ 17 พ.ย 2561 บ่าย การจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมสำหรับครูในศตวรรษที่ 21 อ.ดร.นันท์นภัส แสงฮอง
 • พุธ 21 พ.ย 2561 เปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนด้วยวิธีง่ายๆ ผศ.ดร. ยุวดี วิริยางกูร
 • เสาร์ 24 พ.ย 2561 เช้า เหลียวหลังแลหน้า เล่าสู่กันฟัง : สาขาบริหารการศึกษา ผศ.ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง
 • พุธ 28 พ.ย 2561 เช้า การบริหารสารสนเทศเพื่อการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข
 • พุธ 28 พ.ย 2561 บ่าย เชาวน์ปัญญาเชิงการปฏิบัติกับการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยยุค 4.0 อ.สิระ สมนาม


 • เสาร์ 1 ธ.ค 2561 เช้า การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเชิงสหวิทยาการ รศ.ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง อ.ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ และคณะ
 • เสาร์ 1 ธ.ค 2561 บ่าย การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเชิงสร้างสรรค์ผ่านภาพยนตร์สั้นและสารคดี อ.ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ และคณะ
 • พุธ 5 ธ.ค 2561 เช้า IT เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา ผศ.ดร. ยุวดี วิริยางกูร
 • เสาร์ 7 ธ.ค 2561 เช้า กว่าจะเป็นสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.กรีฑา แก้วคง
 • เสาร์ 7 ธ.ค 2561 บ่าย มุมมองของการพัฒนาครูด้วยการสะท้อนคิด ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก
 • พุธ 12 ธ.ค 2561 เช้า การสื่อสารภาษาเพื่อสันติในการเรียนการสอน ผศ.ดร.บุญรอด โชติวชิรา
 • พุธ 12 ธ.ค 2561 บ่าย การวิจัย : สะเต็มเพื่อชีวิตเศรษฐกิจและสังคม อ.ดร.สุทธิดา จำรัส
 • เสาร์ 19 ธ.ค 2561 บ่าย กระบวนการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาโรงเรียน อ.ดร.ศักดา สวาทะนันท์


** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **


สนใจลงทะเบียนได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7UKp-ZEeOkf-HZVnZbXKumgfhzmyWFN_bNzPHh5jmZtGI5g/viewform<< กลับ

ไม่มีเอกสารแนบ


ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ - อ่าน 27
กำหนดการและรายนามคณะกรรมากร : การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 - อ่าน 73
รายงานสรุปผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ ปี พ.ศ.2561 และ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 - อ่าน 69
ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ ย้ายสำนักงานฯ จากห้อง #EB4411 มาใช้ห้อง #EB4509 ชั่วคราว - อ่าน 51
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาไทย - อ่าน 84
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยทะเบียนปริญญาตรี - อ่าน 76
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 - อ่าน 65
ขอเชิญร่วมงาน "เกษียณสำราญ ก้าวผ่านเส้นชัย สายใยศึกษาศาสตร์" งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน/ราชการ ประจำปี 2561 - อ่าน 204
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาศิลปศึกษา - อ่าน 128
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา - อ่าน 431
กำหนดการพัฒนาผู้บริหารโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ทุกหลักสูตร

- อ่าน 7444
ประกาศรับสมัครการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 (ระยะเวลาการจัดอบรมระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2561) - อ่าน 3025
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/สายปฏิบัติ - อ่าน 2190
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี) - อ่าน 1933
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ - อ่าน 1928
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ครั้งที่ 30 (วันที่ 16-20 มิถุนายน 2561) - อ่าน 1653
ศึกษาศาสตร์เสวนา : Show&Share 50 เรื่องราวดีๆ ที่มอบให้ (ประจำเดือนกันยายน 2561) - อ่าน 1337
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้ทำบัตรอนุญาต เข้า-ออก มช. ประจำปี 2561 – 2563 - อ่าน 1169
ประกาศ เรื่อง การขอรับใบวุฒิบัตรฉบับใหม่แทนฉบับเดิม - อ่าน 1000
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มช. เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561 - อ่าน 929