โพสต์เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2562 ดู 538 ครั้ง

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) ดังนี้...

ระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา

1. สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

  • แบบ 1 ภาคปกติ จำนวนรับ 5 คน

2. สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา

  • แบบ 2 ภาคปกติ จำนวนรับ 10 คน
  • แบบ 2 ภาคพิเศษ จำนวนรับ 15 คน

ะดับปริญญาเอก 1 สาขาวิชา 1 วิชาเอก

  1. สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา
    • แบบ 1.1 ฐานโท ภาคปกติ จำนวนรับ 1 คน
    • แบบ 2.1 ฐานโท ภาคปกติ จำนวนรับ 3 คน
    • แบบ 2.1 ฐานโท ภาคพิเศษ จำนวนรับ 2 คน


--------------------

หมายเหตุ :

แบบ 1 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์

แบบ 2 ทำวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 12 หน่วยกิจ และเรียนกระบวนวิชาด้วย

-----

แบบ 1.1 สำหรับผู้จบ ป.โท ต้องทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต (ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว)

แบบ 2.1 สำหรับผู้จบ ป.โท ต้องทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และ เรียนไม่น้อยการ 12 หน่วยกิต

ภาคปกติ เรียนวัน จันทร์ – ศุกร์

ภาคพิเศษ เรียนวัน เสาร์ – อาทิตย์


** สำหรับสาขาวิชาที่จะเปิดรับในภาคเรียนที่ 2/2562 โปรดติดตามประกาศในโอกาสถัดไป **

--------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : หน่วยทะเบียนบัณฑิตศึกษา โทร. 053-94-4281


สนใจสมัครได้ที่ : https://www.grad.cmu.ac.th/main.php?p=83

<< กลับ

ไม่มีเอกสารแนบ


ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E200067 - อ่าน 39
สาขาวิชาสังคมศึกษา ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “วิธีการวิจัยเชิงผสมผสานทางการศึกษา: การสังเคราะห์งานและแนวโน้มงานวิจัยในอนาคต” โดย ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ - อ่าน 106
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานบริหารทั่วไป - อ่าน 64
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจิตวิทยา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 52
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สาธิต สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อ่าน 47
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย - อ่าน 82
ประกาศ เรื่อง แจ้งการรับวุฒิบัตร โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ ครั้งที่ 31 วันที่ 29-30 เมษายน 2562 และวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2562 - อ่าน 63
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานบริหารทั่วไป - อ่าน 160
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา - อ่าน 126
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยทะเบียนบัณฑิตศึกษา - อ่าน 108
กำหนดการพัฒนาผู้บริหารโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ทุกหลักสูตร

- อ่าน 8325
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/สายปฏิบัติ - อ่าน 2627
เกณฑ์ฺการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ - อ่าน 2315
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ครั้งที่ 30 (วันที่ 16-20 มิถุนายน 2561) - อ่าน 2232
ประกาศ เรื่อง การขอรับใบวุฒิบัตรฉบับใหม่แทนฉบับเดิม - อ่าน 1277
ประกาศ เรื่อง การขอรับใบวุฒิบัตรฉบับใหม่แทนฉบับเดิม - อ่าน 996
ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 The 2nd Annual National Conference on Education, EDU CMU (ACE CMU 2019) “นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” - อ่าน 734
ประกาศ เรื่อง แจ้งการรับวุฒิบัตร โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ ครั้งที่ 25 วันที่ 15-23 กรกฎาคม 2560 - อ่าน 684
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 9 รุ่น 3 - อ่าน 561
รวมรายละเอียด : การรับเข้าเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/2562 (รอบที่ 2) - อ่าน 539