พันธกิจ/วัตถุประสงค์/ปณิธาน/ปรัชญา/วิสัยทัศน์/สมรรถนะหลักของคณะศึกษาศาสตร์

พันธกิจหลัก
 1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาขาศึกษาศาสตร์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
 2. ผลิตและถ่ายทอดงานวิจัยด้านนวัตกรรมการสอนและองค์ความรู้ในศาสตร์ทางการศึกษาเพื่อช่วยแก้ปัญหาการศึกษาของท้องถิ่นและประเทศ
 3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันการศึกษาระดับท้องถิ่นและประเทศ
 4. ดำเนินงานโรงเรียนสาธิตฯ ให้มีความเป็นเลิศเพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะ

พันธกิจรอง
 1. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นล้านนา

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถ ในการสื่อสาร มีสุขภาพดี เป็นความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาเพื่อตอบความต้องการของสังคม และเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
 2. เพื่อผลิตและพัฒนางานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรให้ได้นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การจัดการความรู้ การพัฒนางานและการพัฒนาทางสังคม
 3. เพื่อบริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนและสังคม ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับชุมชน ระดับชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ศิษย์เก่า ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
 4. เพื่อทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและท้องถิ่นล้านนา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 5. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพทางวิชาการและงานวิจัยร่วมกับสถาบันวิชาการต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน เอเชียและนานาประเทศ
 6. เพื่อบริหารองค์กรที่เน้นความรับผิดชอบในการทำงานตามหลักนิติธรรม คุณธรรม โปร่งใสมีส่วนร่วมและตรวจสอบได้ วางแผนและจัดสรรงบประมาณในการใช้จ่ายตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 7. เพื่อดำเนินงานโรงเรียนสาธิตฯ ให้สนับสนุนวัตถุประสงค์ข้อ 1 – 6 และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ

ปณิธาน
 1. คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นในการสร้างบัณฑิตทางการศึกษาทุกระดับให้เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณธรรมและมีความเป็นเลิศทั้งทางศาสตร์และศิลป์
 2. คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศาสตร์ทางด้านการศึกษา โดยใช้กระบวนการศึกษาวิจัยในการทำความรู้ที่มีอยู่ให้กระจ่าง และแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
 3. คณะศึกษาศาสตร์มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคม โดยการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน รวมทั้งการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

ปรัชญา
 • การพัฒนามนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างผสมกลมกลืนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมและจริยธรรมของแต่ละสังคมจะเกิดขึ้นได้โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ องค์ความรู้ทางการศึกษาซึ่งประกอบด้วยศาสตร์ และศิลป์ทั้งที่มีอยู่แล้วและต้องแสวงหาใหม่นั้น คณะศึกษาศาสตร์จักต้องนำไปใช้ในการสร้างครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพสูงขึ้น สามารถนำสังคมให้พัฒนาสู่สังคมแห่งปัญญา อันจะช่วยพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์
 • สถาบันชั้นนำในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้จัดการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

สมรรถนะ
 • CC1: ความเชี่ยวชาญด้านศาสตร์การสอนสมัยใหม่
 • CC2: ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัยด้านการศึกษาเชิงพื้นที่
 • CC3: การให้บริการวิชาการครอบคลุมทุกช่วงวัยและทุกระดับการศึกษา
 • CC4: การสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและภาคีเครือข่าย