ศึกษาศาสตร์สาร

ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Journal of Education) เป็นวารสารวิชาการระดับชาติ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิมพ์เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่อันเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ในยุคสมัยแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้ของนักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  • บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรีฑา แก้วคง
  • Print ISSN 2586-9043
  • Online ISSN 2586-825X

วารสารฉบับล่าสุด

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2563)
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2563)
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2562)