ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนและรับเอกสารรายงานตัว

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 ธันวาคม 2562
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
ผู้เข้าชม : 72 คน
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนและรับเอกสารรายงานตัว

เมื่อวันเสาร์ที่ 30  พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกและส่งเอกสารมอบตัว เพื่อเข้าเรียนในปีการศึกษา 2563 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ รองคณบดี  อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตร ร่วมพูดคุย และให้รายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียน หลักสูตรการ การจัดเรียนการสอน และการสนับสนุนการเรียนการสอนด้านต่างๆ ตลอดจน รับฟังข้อคิดเห็น ตอบขอคำถามของผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมแจ่มจิตต์ คณะศึกษาศาสตร์