วันที่ 9 ก.พ. 2559
อ่าน 887 ครั้ง

คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมกับศูนย์บริหารงานวิจัย และสถาบันภาษา จัดการประชุมสัมมนา JSPS Core to Core Symposium Program Asia Africa Science Platfroms

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ ศูนย์บริหารงานวิจัย และสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับ Graduate School of International Cooperation Studies (GSICS) มหาวิทยาลัยโกเบประเทศญี่ป่น โดยการนำของ Prof.Dr.Keiichi Ogawa จัดการสัมมนา Japan Society for Promotion Sciences (JSPS) Core to Core Symposium Program Asia Africa Science Platfroms “Education Finance and Administration in Developing Countries and Public Policy” ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และรองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ กล่าวรายงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนองานวิจัยในประเด็นการจัดการด้านการเงินและการบริหารจัดการในสถาบันการศึกษา รวมทั้งเผยแพร่งานวิจัยให้กับคณาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อวางแผนตีพิมพ์งานวิจัยและหนังสือต่อไป โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอกจาก 12 ประเทศ เป็นสมาชิก ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ สปป.ลาว เวียดนาม กัมพูชา อียิปต์ เยเมน อูกันดา มาลาวี เมียนมาร์ และประเทศไทย โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงผู้แทนจากองค์การ UNESCO ประจำประเทศไทย ให้ความสนใจเข้าร่วม รวมทั้งสิ้นจำนวน 90 คน ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


<< กลับ
<< กลับ