วันที่ 9 เม.ย. 2558
อ่าน 1969 ครั้ง


รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ / รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
Assoc.Prof.Dr.Kiatsuda Srisuk 
Dean / Acting for Head of Educational Foundations and Development

รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง
หัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้
Assoc.Prof.Dr.Charin Mangkhang
Head of Curriculum Instruction and Learning Department

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์
หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ
Assoc.Prof.Dr.Phetcharee Rupavijetra
Head of Vocational Education and Wellness Promotion Department

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี คนเที่ยง
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์
Asst.Prof.Soontaree Konthieng
Associate Dean for Administration and International Relations Affairs

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา


Asst.Prof.Dr.Uraiwan Hanwong 
Associate Dean for Student Development and Lanna Culture Promotion Affairs


อาจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
Lecturer Dr.Nampueng Intanate
Associate Dean for Research and Graduate Study Affairs

อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Lecturer Dr.Sakda Swathanan
Principal

นางนฤมล ศศิธร 
เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์
Mrs. Naruemon  Sasithorn
Secretary

<< กลับ
<< กลับ