วันที่ 9 เม.ย. 2558
อ่าน 4111 ครั้งรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
Assoc.Prof.Dr.Kiatsuda Srisuk
Dean


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง
หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
Asst.Prof.Dr.Yongyouth Yaboonthong
Head of Educational Foundations and Development Department


รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง
หัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้
Assoc.Prof.Dr.Charin Mangkhang
Head of Curriculum Instruction and Learning Department


รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์
หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ
Assoc.Prof.Dr.Phetcharee Rupavijetra
Head of Vocational Education and Wellness Promotion Department


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี คนเที่ยง
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์
Asst.Prof.Soontaree Konthieng
Associate Dean for Administration and International Relations Affairs


อาจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสนับสนุนยุทธศาสตร์
Lecturer Dr.Tipparat Nopparit
Associate Dean for Academic Service and Strategic Supporting Affairs


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
Asst.Prof.Dr.Natad Assapaporn
Associate Dean for Teaching Practice System Development Affairs


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา


Asst.Prof.Dr.Uraiwan Hanwong
Associate Dean for Student Development and Lanna Culture Promotion Affairs


อาจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Lecturer Dr.Nampueng Intanate
Associate Dean for Academic Affairs and Research


อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Lecturer Dr.Sakda Swathanan
Principal of Chiangmai University Demonstration School


นางอภิรตี อภิชาตบุตร
เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์
Mrs.Abhiratee Abhichatabutr
Secretary

<< กลับ
<< กลับ