วันที่ 4 ธ.ค. 2561
อ่าน 107 ครั้ง

หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมเก็บข้อมูลชุมชน และ ประชุมความคืบหน้าด้านต่างๆ โครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองแก่าเชียงใหม่

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ ในฐานะผู้ช่วยนักวิจัยด้านสังคม โครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองแก่าเชียงใหม่ ร่วมเก็บข้อมูลชุมชน พระสงฆ์ ณ วัดล่ามช้าง และ ร่วมประชุมความคืบหน้าด้านต่างๆ กับทีมวิจัยเมืองมรดกโลก ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ