วันที่ 27 ก.ย. 2561
อ่าน 88 ครั้ง

หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชร รูปะวิเชตร์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ ได้รับเชิญจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป โดยมีนายบุญเลิศ ห้าวหาญ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นประธานเปิดการวิพากษ์หลักสูตร ทั้งนี้คณะกรรมการ 5 คน มาจากสถาบันการอุดมศึกษา ประกอบด้วย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ และจากองค์กรธุรกิจ จำนวน 2 คน ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

<< กลับ
<< กลับ