วันที่ 21 ก.ย. 2561
อ่าน 303 ครั้ง

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. นำนักศึกษาเข้ารับมอบเงินสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ อำเภออมก๋อย

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบการปฏิบัติงานวิชาชีพครู พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นำนักศึกษา จำนวน 3 คน เข้ารับมอบเงินสนับสนุนจาก นายแพทย์สมชาย กุลวัฒนาพร อดีตนายกสมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกา ปี 2557 โดยมี รองศาสตราจารย์ พญ. ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นผู้ส่งมอบเงิน ณ สำนักงานคณบดี ชั้้น 8 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้นักศึกษาทั้ง 2 คน ประกอบด้วย

1.      นางสาวชญานิส  ทิพย์รี  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2.      นางสาวฐิตารัตน์  อุดมทรัพย์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

3.      นายกานตพงศ์ กงเหิน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ซึ่งทั้ง 3 คน อาสาเข้าไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนบ้านยางเปา  อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็นโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โครงการในพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 โดยมีจุดมมุ่งหมายเพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนให้ให้มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี ช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ลดการออกกลางคันของนักเรียน และเป็นการพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 จนถึงเดือนมีนาคม 2562 


ทั้งนี้ นายแพทย์สมชาย กุลวัฒนาพร อดีตนายกสมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกา ปี 2557 เป็นผู้ประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ในการประสานงานนำนักศึกษาเข้าไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ยังโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ