วันที่ 20 ก.ย. 2561
อ่าน 375 ครั้ง

ผู้เกษียณอายุงานคณะศึกษาศาสตร์ มช. งานมุทิตาจิตแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุงานประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุงานของคณะศึกษาศาสตร์ประจำปี 2561 ในงานมุทิตาจิตแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุงานประจำปี 2561 จัดโดยกองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเชิดชูเกียรติ และระลึกถึงคุณงามความดี ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยแรงกาย แรงใจ มีความมานะ อุตสาหะ พากเพียรพยายาม มุ่งมั่นสรรค์สร้างและพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตลอดมา ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ผู้เกษียณอายุงานของคณะศึกษาศาสตร์ประจำปี 2561 มีทั้งหมด 6 ท่าน ดังนี้

  1. รองศาสตราจารย์พลสิทธิ์  สิทธิชมภู อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรม
  2. นางนฤมล  ศศิธร เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์
  3. นางมยุรา   จันทวงศ์ พนักงานปฏิบัติงาน
  4. นางเกศสุภรณ์  เขื่อนเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  5. นายมานพ  อรรถโสดา เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  6. นายสมพงค์  ปานนาค พนักงานขับรถยนต์

<< กลับ
<< กลับ