วันที่ 12 ก.ค. 2561
อ่าน 322 ครั้ง

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ไข่เกตุ ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นางนฤมล ศศิธร รักษาการแทนเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำเทียนเข้าร่วมในพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ