วันที่ 4 ก.ค. 2561
อ่าน 1848 ครั้ง

คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการประชุมวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 “50 ปี ศึกษาศาสตร์ สู่ศาสตร์การสอนแนวใหม่”

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 “50 ปี ศึกษาศาสตร์ สู่ศาสตร์การสอนแนวใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษาและศาสตร์การสอนแนวใหม่ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเพื่อสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ และประสบการณ์ทางด้านการวิจัย ระหว่าง อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ การประชุมวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 “50 ปี ศึกษาศาสตร์ สู่ศาสตร์การสอนแนวใหม่” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561 ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ครูจิรัฎฐ์ แจ่มสว่าง และ ครูเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  ในหัวข้อ “การปฏิรูปชั้นเรียนด้วยศาสตร์การสอนแนวใหม่: แรงบันดาลใจของครูสู่ศิษย์” การบรรยายพิเศษ โดย รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ ในหัวข้อ “ศาสตร์การสอนแนวใหม่ในสังคมยุคดิจิทัล” การนำเสนอผลงานแบบ Oral Presentation การนำเสนอผลงานแบบ Poster Presentation และกิจกรรม Workshop 5 หัวข้อ ได้แก่ Active Learning กับการก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0  King Bhumibol ’ s Science : Learners as Makers การเรียนรู้ที่บูรณาการเทคโนโลยีสู่ประเทศไทย 4.0 พลศึกษาในศตวรรษที่ 21 และ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ของ สาธิต มช. เพื่อก้าวสู่ ประเทศไทย 4.0

<< กลับ
<< กลับ