วันที่ 3 มิ.ย. 2561
อ่าน 349 ครั้ง

สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ ได้จัดกิจกรรมวิชาการเพื่อรายงานความก้าวหน้าการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 57-60 ในกิจกรรมนี้ คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาได้ร่วมรับฟังจากหลักสูตรสู่ประสบการณ์จริงในประเด็น “แบบอย่างแห่งความสำเร็จ ดุษฎีบัณฑิตคนแรกของสังคมศึกษา มช.” โดย นายอภัยชนม์ สัจจะพัฒนกุล รหัส 570251014 นักศึกษาปริญญาเอกสังคมศึกษา

ทั้งนี้ กิจกรรมวิชาการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง หัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี มณีกุล รองหัวหน้าภาควิชาฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐภูมิ วรรณไพศาล หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษาและประธานกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา ได้ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการศึกษา รวมทั้งการทำดุษฎีนิพนธ์ให้แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมศึกษาสัมพันธ์ อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ในนาม พระราชเขมากร (ผศ.ดร.) รองอธิการบดี และเจ้าคณะจังหวัดแพร่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นวัชโรจน์ อินเต็ม รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่ ได้มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง ที่ได้รับคัดเลือกเป็น “คนดีศรีพุทธศาสน์” เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 เพื่อเป็นเกียรติและเชิดชูในความดีงามต่อไป

<< กลับ
<< กลับ